Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 Α´Πέτρ. α´10-12

ag_stavros

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Περ ς σωτηρίας ξε­ζήτησαν κα ξηρεύνησαν προ­φται ο περ τς ες μς χάριτος προφητεύσαντες, ρευνντες ες τίνα ποον καιρν δήλου τ ν ατος Πνεμα Χριστο προμαρτυρόμενον τ ες Χριστν παθήματα κα τς μετ τατα δόξας·  ος πεκαλύφθη τι οχ αυτος, μν δ διηκόνουν ατά, νν νηγγέλη μν δι τν εαγγελισαμένων μς ν Πνεύματι γί -ποσταλέντι π’ ορανο, ες πιθυμοσιν γγελοι παρακύψαι.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

                «Γιά τή σωτηρία ατή πού ποκτομε ο πιστοί μέσ το ησο Χριστο ζήτησαν μέ πόθο πολύ νά μάθουν καί ρεύνησαν ο προφτες, ο ποοι προφήτευσαν σχε­τικά μέ τή χάρη πού θά σς δινόταν.  Ο προφτες δηλαδή ρευνοσαν νά μάθουν σέ ποι­­ά χρονική στιγμή καί κάτω πό ποιές περιστάσεις τό Πνεμα το Χριστο πού εχαν μέσα τους γιά νά δίνει πό πρίν μαρτυρία γιά τά μελλοντικά γεγονότα, φανέ­ρω­νε τι θά συμβον τά παθήματα πού θά πέφερε Χριστός, καί τίς δόξες πού θά κολουθοσαν στερα πό τά παθήματα ατά.  στούς προφτες ατούς ποκάλυψε Θεός τι ο ποσχέσεις του δέν ταν γιά τούς αυτούς τους καί γιά τή δική τους ποχή, λλά γιά σς γίνονταν ατοί διά­κο­νοι καί ργανα το Θεο· γιά νά σς προαναγγείλουν δηλαδή ατά πού τώρα πλέον σς ναγγέλθηκαν ς γε­γονότα πό τούς κήρυκες το Εαγγελίου, τούς ποί­ους μπνέει τό γιον Πνεμα πού στάλθηκε πό τόν ο­ρα­νό. Καί εναι τόσο ψηλές καί μεγάλες ο λή­θει­ες α­τές πού περιλαμβάνονται στό εαγγελικό κή­ρυγ­μα, στε κι διοι ο γγελοι πιθυμον νά τίς κατανοήσουν καί νά μβα­θύ­νουν σ’ ατές.»

 

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

Πόσο μεγάλη λοιπὸν εἶναι ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς καὶ ποιὸ εἶναι τὸ χρέος μας;

 α) Ἀσύλληπτη πραγματικὰ εἶναι ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Ὅπως μελετήσαμε στὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, πρόκειται γιὰ πραγματικότητα ὑπερθαύμαστη, μυστήριο μυστηρίων, στὸ ὁποῖο ἀκόμη καὶ οἱ ἄγγελοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐμβαθύνουν, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὸν πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἔκθαμβος ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ὅτι καὶ οἱ ἄγγελοι μαζί μας καὶ ὄχι μόνο μαζί μας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μᾶς, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χαρίστηκαν σὲ μᾶς, ἔμαθαν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πανσοφία Του, ὅπως τὸ περιέγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐκεῖ ποὺ λέγει: «ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις… διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. γ΄10). Αὐτὸ σημαίνει, τονίζει ὁ ἅγιος, ὅτι καὶ οἱ ἀγγελικὲς δυνάμεις μὲ σφοδρότατο πόθο στράφηκαν πρὸς τὰ θαυμαστὰ γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ μάθουν τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων Του. Καὶ εἶναι μεγάλη τιμὴ αὐτὴ γιὰ μᾶς, συμπεραίνει στὸ τέλος ὁ ἅγιος: «τετιμημένος ὁ μικρός, τοῦ μεθ’ ἡμῶν μαθεῖν τοὺς ἀγγέλους ἅπερ ἠγνόουν· τὸ δὲ καὶ δι’ ἡμῶν οὔπω τέως φημί»· ἔχουμε τιμηθεῖ πολὺ μὲ τὸ νὰ μαθαίνουν μαζί μας οἱ ἄγγελοι αὐτὰ ποὺ ἀγνοοῦσαν· τὸ νὰ τὰ μαθαίνουν ὅμως καὶ ἀπὸ μᾶς, αὐτὸ οὔτε ποὺ τολμῶ νὰ τὸ ἐξηγήσω τί σημαίνει.