Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 Α´Πέτρ. α´10-12

ag_apostoloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Περ ς σωτηρίας ξε­ζήτησαν κα ξηρεύνησαν προ­φται ο περ τς ες μς χάριτος προφητεύσαντες, ρευνντες ες τίνα ποον καιρν δήλου τ ν ατος Πνεμα Χριστο προμαρτυρόμενον τ ες Χριστν παθήματα κα τς μετ τατα δόξας·  ος πεκαλύφθη τι οχ αυτος, μν δ διηκόνουν ατά, νν νηγγέλη μν δι τν εαγγελισαμένων μς ν Πνεύματι γί -ποσταλέντι π’ ορανο, ες πιθυμοσιν γγελοι παρακύψαι.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

                «Γιά τή σωτηρία ατή πού ποκτομε ο πιστοί μέσ το ησο Χριστο ζήτησαν μέ πόθο πολύ νά μάθουν καί ρεύνησαν ο προφτες, ο ποοι προφήτευσαν σχε­τικά μέ τή χάρη πού θά σς δινόταν.  Ο προφτες δηλαδή ρευνοσαν νά μάθουν σέ ποι­­ά χρονική στιγμή καί κάτω πό ποιές περιστάσεις τό Πνεμα το Χριστο πού εχαν μέσα τους γιά νά δίνει πό πρίν μαρτυρία γιά τά μελλοντικά γεγονότα, φανέ­ρω­νε τι θά συμβον τά παθήματα πού θά πέφερε Χριστός, καί τίς δόξες πού θά κολουθοσαν στερα πό τά παθήματα ατά.  στούς προφτες ατούς ποκάλυψε Θεός τι ο ποσχέσεις του δέν ταν γιά τούς αυτούς τους καί γιά τή δική τους ποχή, λλά γιά σς γίνονταν ατοί διά­κο­νοι καί ργανα το Θεο· γιά νά σς προαναγγείλουν δηλαδή ατά πού τώρα πλέον σς ναγγέλθηκαν ς γε­γονότα πό τούς κήρυκες το Εαγγελίου, τούς ποί­ους μπνέει τό γιον Πνεμα πού στάλθηκε πό τόν ο­ρα­νό. Καί εναι τόσο ψηλές καί μεγάλες ο λή­θει­ες α­τές πού περιλαμβάνονται στό εαγγελικό κή­ρυγ­μα, στε κι διοι ο γγελοι πιθυμον νά τίς κατανοήσουν καί νά μβα­θύ­νουν σ’ ατές.»

 

ΣΧΟΛΙΟ Β´

β) Ζοῦσαν μὲ τὴν προσδοκία τοῦ ἐρχομοῦ ἑνὸς Λυτρωτῆ, τοῦ Μεσσία, κατὰ τοὺς Ἑβραίους. Αὐτὸ ἦταν πάρα πολὺ δυνατὸ καὶ ἔντονο αἴσθημα στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή. Καὶ ἦταν κάτι ποὺ τὸ εἶχαν ὅλοι σχεδὸν οἱ λαοί. Καὶ οἱ δικοί μας πρόγονοι, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες περίμεναν Λυτρωτή, καὶ οἱ Ρωμαῖοι καὶ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἰνδοὶ καὶ ἄλλοι ἐπίσης. Πολὺ περισσότερο βέβαια περίμεναν οἱ Ἑβραῖοι καὶ μάλιστα οἱ προφῆτες, ποὺ δέχονταν καὶ τὶς θαυμαστὲς ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ. Αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις συγκινοῦσαν βαθιὰ τὶς ψυχές τους, καί ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοὺς φανερώσει περισσότερα καὶ μάλιστα τὸν χρόνο κατὰ τὸν ὁποῖο θὰ πραγματοποιοῦνταν ὅλα αὐτά, νὰ μάθουν ἂν θὰ προλάβαιναν νὰ τὰ δοῦν καὶ νὰ τὰ ζήσουν καὶ οἱ ἴδιοι, καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὰ δῶρα καὶ τὴν χαρὰ τῆς λυτρώσεως. Ἀλλὰ βέβαια δὲν τὰ εἶδαν. Δὲν εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα ἀκόμη.

Ἦρθε κάποια στιγμὴ ὅμως ποὺ ἡ προσδοκία τῶν ἀνθρώπων ἔγινε πραγματικότητα. Ἦρθε ὁ ἀναμενόμενος Λυτρωτὴς καὶ Μεσσίας. Ἂς δοῦμε λοιπὸν τώρα σὲ τί συνθῆκες ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα; Τί γνωρίζουμε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν προορισμό μας;

α) Ζοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία, στὴν περίοδο τῆς χάριτος, ὅπως ὀνομάζεται. Θαυμαστὴ πραγματικὰ κατάσταση. Τώρα ἀπολαμβάνουμε τὰ ἀγαθὰ τῆς λυτρώσεως. Τώρα γνωρίζουμε ποιὸς εἶναι ὁ Θεός μας. Ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Καὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι Θεός ἀγάπης. Ἀγάπης μάλιστα ποὺ ξεπερνάει κάθε φαντασία, ἀφοῦ, παρακινούμενος ἀπὸ αὐτήν, ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς τῶν πάντων ἔγινε καὶ ἄνθρωπος. Τὸ δεύτερο Πρόσωπο τοῦ ἑνὸς ἐν Τριάδι Θεοῦ μας, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπὸ τὰ πανάγια σπλάχνα τῆς Παναγίας μας γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος καὶ ἦρθε κοντά μας γινόμενος ὅμοιος μὲ μᾶς. Γνωρίζουμε ἀκόμη τὸν προορισμὸ τῆς ζωῆς μας. Ξέρουμε ὅτι αὐτὴ ἐδῶ ἡ ζωὴ εἶναι ἁπλῶς τὸ προοίμιο, ὁ προθάλαμος τῆς αἰωνιότητος. Γνωρίζουμε ὅτι σκοπός της εἶναι νὰ γίνουμε ὅμοιοι μὲ τὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τῆς αἰωνίου βασιλείας Του. Ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ φανέρωσε ὁ Κύριος μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του. Ἡ γέννησή Του ὑπῆρξε ἡ πηγὴ τῶν ἀπείρων δωρεῶν ποὺ ἀπολαμβάνουμε πλέον μέσα στὴν Ἐκκλησία.