Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images75

§ 4 Καί παρατηρήσατε ἀπό ποῦ ἄρχισε τήν ἐκλογή. Ἀνάμεσα στά παιδιά τοῦ Ἀδάμ ἐκλέχθηκε ὁ θαυμάσιος Σήθ, πού ἐπεδείκνυε τόν ἑαυτό του ἔμψυχο οὐρανό μέ τήν εὐκοσμία τῶν ἠθῶν, τήν εὐταξία τῶν αἰσθήσεων καί τήν εὐπρέπεια τῶν ἀρετῶν καί γι’ αὐτό ἐπέτυχε ἐκλογή, ἀπό τήν ὁποία ἐπρόκειτο νά βλαστήση ἡ παρθένος αὐτή, τό ὄντως οὐράνιο καί θεοπρεπές ὄχημα τοῦ ὑπερουράνιου Θεοῦ καί νά ἀνακαλέση τούς ἀνθρώ- πούς σέ ἀθάνατη υἱοθεσία. Γι’ αὐτό καί ὅλο τό γένος τοῦ Σήθ ὀνομάζονταν «υἱοί Θεοῦ», ἐπειδή ἐπρόκειτο ἀπό αὐτήν τή γενεά νά γίνη υἱός ἀνθρώπου ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα καί τό ὄνομα Σήθ ἑρμηνεύεται ἀνάστασις, μᾶλλον δέ ἐξανάστασις, πού κυρίως εἶναι ὁ Κύριος ἐπαγγελλόμενος καί χαρίζοντας στούς πιστούς του ζωή ἀθάνατη. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)