Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 Ἑβρ. ιγ´7

ag_panagia

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν»·

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

Nὰ φέρνετε στὴ μνήμη σας πάντοτε τὸ ἅγιο παράδειγμα τῶν πνευματικῶν καθοδηγῶν σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐδίδαξαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐξετάζοντας δὲ τὴν θεάρεστη κατάληξη τῆς συμπεριφορᾶς τους νὰ μιμεῖσθε τὴν πίστη τους.

ΣΧΟΛΙΟ Β´

 

β) Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀγαποῦσε τοὺς ἀνθρώπους μὲ μιὰ χωρὶς ὅρια ἀγάπη. Καὶ μόνο ἡ σκέψη ὅτι κάποιοι μπορεῖ νὰ ὑποφέρουν, τὸν ἔκανε νὰ ἀρρωσταίνει. Ὑπέφερε κυριολεκτικά, συνέπασχε μαζί τους. Ἤθελε ὅμως καὶ τὴ σωτηρία τους. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ κήρυγμά του διαρκῶς ἐπανερχόταν στὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀδελφούς, στὸ χρέος τῆς ἱεραποστολῆς καὶ στὴν φροντίδα τῆς ἐλεημοσύνης πρὸς τοὺς φτωχούς. Οἱ ἄνθρωποι, ἔλεγε, ποὺ δὲν βρίσκονται στὴν Ἐκκλησία εἶναι αἰχμάλωτοι, τοὺς ἔχει ἁλυσοδεμένους ὁ διάβολος. Λοιπὸν ἐσὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀδιαφορεῖς καὶ νὰ μὴν προσπαθήσεις μὲ κάθε τρόπο νὰ τοὺς ἐλευθερώσεις; Βλέπεις τὸν ἀδελφό σου νὰ κατρακυλάει στὸ γκρεμὸ καὶ ἐσὺ δὲν ἁπλώνεις τὸ χέρι σου νὰ τὸν βοηθήσεις; Ὅλοι σας, παρακινοῦσε μὲ δύναμη ὁ ἅγιος, στὴν ἑπόμενη συγκέντρωσή μας νὰ φέρετε ἀπὸ ἕναν ἀκόμα, νὰ τοὺς φέρετε ὡς δῶρα στὸν Θεό, δῶρα πολυτιμότερα ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, «δῶρα πάντων τιμιώτερα». Γι’ αὐτὸ καὶ τόνιζε πὼς τὸ πιὸ κρύο πράγμα στὸν κόσμο εἶναι ὁ χριστιανὸς ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἄλλων: «Οὐδὲν ψυχρότερον χριστιανοῦ ἑτέρους μὴ σώζοντος» (P.G. 60,162).

Ὅσο γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλεημοσύνη πρὸς τοὺς φτωχούς, ὁ ἅγιος ἦταν ἀνεξάντλητος. •“τὰ πρόσωπα τῶν φτωχῶν ἔβλεπε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς πεινάει, φώναζε, καὶ ἐσὺ ἐπιδίδεσαι σὲ ἀπολαύσεις; Δῶσε του λοιπόν κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σοῦ ἔδωσε! Ἐλέησε γιὰ νὰ ἐλεηθεῖς! •“υνιστοῦσε ἀκόμη σὲ κάθε στενοχώρια καὶ δύσκολη περίσταση τῆς ζωῆς ὡς θεραπεία τοῦ κακοῦ τὴν ἐλεημοσύνη: «Πειράσατε, εἰ ἀπιστεῖτε, παρακαλῶ, πειράσατε, καὶ ὄψεσθε τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν σοί τι λυπηρὸν συμβῇ, δὸς ἐλεημοσύνην εὐθέως, εὐχαρίστησον ὅτι συνέβη, καὶ ὄψει πόση χαρὰ ἐπεισέρχεται»· δοκιμάστε το, ἂν δὲν μὲ πιστεύετε, σᾶς παρακαλῶ, δοκιμάστε το καὶ θὰ δεῖτε τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν σοῦ συμβεῖ κάποιο λυπηρὸ πράγμα, δῶσε ἀμέσως ἐλεημοσύνη, εὐχαρίστησε τὸν Θεό, καὶ θὰ δεῖς πόση χαρὰ θὰ ἔρθει στὴν ψυχή σου (P.G. 62,415). Πλούσιος, ἔλεγε, δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει πολλά, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ δίνει πολλὰ στὸν Χριστό. «Ἕως ἂν ἔχῃς διδόναι τῷ Χριστῷ, πλουτεῖς».