Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 «Δέν ἔχω καιρό…» Β´

images56

«Κάμνε λοιπόν ἀνάγνωσιν ἀπό τά ψυχωφελῆ βιβλία κάθε ἡμέραν.. ἀλλά νά ἐνθυμῆσαι πάντοτε νά μή διαβάζῃς γρήγορα μέ τόν ὀφθαλμόν περισσότερον διά νά τρέφῃς τήν περιέργειάν σου καί τήν πολυπραγμοσύνην σου, ἀλλά διά νά τρέφῃς τήν ψυχήν σου· διότι ἐάν καταπίνῃ τις τό φαγητόν ὁλόκληρον, δέν θά εἶναι ποτέ ὠφέλιμον διά νά τόν θρέψῃ», ἀλλά ἐάν τό μασᾶ λίγο-λίγο, τότε τό φαγητό τόν τρέφει καί αἰσθάνεται τή γλυκύτητά του. Καί πρίν μέν ἀρχίσεις τήν ἀνάγνωση, ἀφιερώσου στό Θεό, παρακαλώντας τον νά φωτίσει τό νοῦ σου, καί νά τυπώσει στήν καρδιά σου ἐκεῖνες τίς ἀλήθειες πού θά δεῖς γραμμένες στό βιβλίο, λέγοντας· <ἀποκάλυψον τούς ὀφθαλμούς μου καί κατανοήσω τά θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου> (Ψαλμ. ριη´18). Καί πάλι ἀφοῦ τελειώσεις τήν ἀνάγνωση, παρακάλεσε τόν Κύριο νά σέ ἀξιώσει νά φυλάξεις στήν καρδιά σου ἐκεῖνα πού διάβασες, γιά νά μήν ἁμαρτήσεις. Μάλιστα νά λές: <ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τά λόγιά σου, ὅπως ἄν μή ἁμάρτω σοι> (Ἅγ.Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα, Ἀνάγνωσις  πρώτη, Μέρος Γ´).