Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 Ραθυμία

images59

Πολλά πράγματα τά ὁποῖα ἀπό τή φύση τους εἶναι εὔκολα, δύσκολα γίνονται κατορθωτά, ὅταν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ραθυμοῦμε. Ὅπως ἐπίσης καί ἄλλα, πού εἶναι αὐτά καθ᾽ ἑαυτά δύσκολα, γίνονται ἐλαφρά καί εὔκολα, ὅταν ἐμεῖς καταβάλουμε σύντονη προσπάθεια. Διότι ἡ δυσκολία τῶν πραγμάτων δέν ἔγκειται στή φύση τους, ἀλλά στήν προαίρεση ἐκείνων, πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτά. Καί ὅτι αὐτά πού σᾶς λέω εἶναι σωστά, ἀποδεικνύεται ἀπό τό ἑξῆς: Τό μέλι ἀπό τή φύση του εἶναι γλυκό καί εὐχάριστο, ἀλλά γιά τούς ἄρρωστους εἶναι καί πικρό καί ἀηδιαστικό. Ὄχι βεβαίως ἀπό τή φύση του, ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας τῆς ἀσθένειας τῶν ἄρρωστων ἀνθρώπων. Ἔτσι καί ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, ἄν γιά ὁρισμένους φαίνεται ὅτι εἶναι φορτικός καί δύσκολος, δέν εἶναι ἐξ αἰτίας τῆς φύσεώς του, ἀλλά ἀπό τή δική τους ραθυμία καί ἀμέλεια. (Ἰω.Χρυσοστόμου, Λόγος Γ´ περί μετανοίας).