Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 «Δέν ἔχω καιρό…» Α´

images55

Ἴσως μπορεῖς νά εἰπεῖς, πώς δέν ἔχεις καιρό νά κάμεις ἀνάγνωση (νά διαβάσεις βιβλίο πνευματικό)• σ᾽ αὐτό ἐμεῖς ἔχουμε νά σοῦ ἀπαντήσουμε τό ἑξῆς: τί θέλεις νά βρίσκεσαι στήν Ἐκκλησία καί νά ὀνομάζεσαι χριστιανός, ἄν δέν ἔχεις καιρό νά μάθεις πῶς θά σωθεῖς; Ἔχεις καιρό νά διαβάζεις καί μάλιστα συχνά, βιβλία πού βλάπτουν τή ψυχή, ἤ καί βιβλία «μάταια»… καί δέν ἔχεις καιρό νά διαβάσεις ἕνα βιβλίο πού νά «σοῦ ἑρμηνεύη τήν στράταν τοῦ Παραδείσου;» Νά σοῦ θυμίζει τό χρέος πού ἔχεις στό Θεό; Ἔπειτα θλίβεσαι καί στενοχωριέσαι ἀπό τόν πόλεμο τῶν λογισμῶν πού σέ ταλανίζει. Καί γιατί ἐσύ δέν σπέρνεις στό νοῦ σου καλούς λογισμούς μέ τήν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν βιβλίων, γιά νά πολεμοῦν οἱ καλοί λογισμοί τούς κακούς καί νά τούς νικοῦν; Δέν γνωρίζεις πώς τά κακά χόρτα γεννιῶνται ἀπό λόγου τους, ἀλλά τά καλά καί ὠφέλιμα δέν γεννιοῦνται ἀπό τόν ἑαυτό τους, «ἀλλά εἶναι χρεία ἡμεῖς νά τά σπείρωμεν;». Καί δέν τό θεωρεῖς ντροπή σου, νά βλέπεις τό γιατρό, τό μαραγκό, τόν ὑφαντή νά ξέρουν νά ἀπαντοῦν στίς ἐρωτήσεις πού τούς ὑποβάλλουν σχετικά μέ τήν τέχνη τους, καί σύ νά μή ξέρεις νά ἀπαντήσεις, ὅταν σέ ρωτοῦν γιά τήν πίστη σου;… (Ἅγ.Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα, Ἀνάγνωσις πρώτη, Μέρος Γ´).(ἡ συνέχεια αὔριο)