Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου 2011 Ἀγάπησε μέ πόθο τήν ταπείνωση, κι αὐτή θά σέ δοξάσει

images27

Οὕτω δίωξον τὴν ταπεινοφροσύνην, ὡς ἐραστὴς αὐτῆς. «Ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ δοξάσει σε». Οὕτω καλῶς ἐπὶ δόξαν ὁδεύσεις τὴν ἀληθῆ, τὴν ἐν ἀγγέλοις, τὴν παρὰ Θεῷ. Ὁμολογήσει δέ σε Χριστὸς ὡς ἴδιον μαθητὴν ἐπὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ δοξάσει σε, ἂν γένῃ τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ μιμητής, τοῦ λέγοντος· «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

Ἔτσι νὰ ἐπιδιώξεις τὴν ταπεινοφροσύνη σὰν νὰ τὴν ἔχεις ἐρωτευθεῖ. «Ἀγάπησε μὲ πόθο τὴν ταπείνωση (ἐπιθύμησέ την ὑπερβολικά), κι αὐτὴ θὰ σὲ δοξάσει» (Παρ. δ΄ 6). Ἔτσι θὰ βαδίσεις σωστὰ πρὸς τὴν ἀληθινὴ δόξα, τὴ δόξα τὴν ἀγγελική, τὴ θεία δόξα, μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς δοξάζει τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὁ Χριστὸς θὰ σὲ ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀγγέλους ὡς πραγματικὸ μαθητή του καὶ θὰ σὲ δοξάσει ἀληθινά, ἂν μιμηθεῖς στὴν ταπεινοφροσύνη Αὐτὸν ποὺ λέει: «Μάθετε ἀπὸ μένα ὅτι εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιά, καὶ θὰ βρεῖτε ἀνάπαυση στὶς ψυχές σας» (Ματθ. ια΄ 29). Σ᾿ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. (Μ.Βασιλείου Περί ταπεινοφροσύνης, ΕΠΕ, 6,130)