Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2011 Ἐπιθυμία γιά τό μαρτύριο

Ἐγὼ μὲ τὴ θέλησί μου πεθαίνω γιὰ τὸν Θεό, ἂν βέβαια ἐσεῖς δὲν παρεμβάλετε ἐμπόδια. Σᾶς παρακαλῶ, μὴ μοῦ γίνετε ἀταίριαστη συμπαράστα-σι. Ἀφῆστε με νὰ γίνω τροφὴ τῶν θηρίων, διὰ τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὸν νὰ κερδίσω τὸν Θεό. Εἶμαι σιτάρι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀλέθομαι μὲ τὰ δόντια τῶν θηρίων, γιὰ νὰ καταστῶ καθαρὸ ψωμὶ τοῦ Χριστοῦ. Μᾶλλον παρακινῆστε τὰ θηρία, γιὰ νὰ γίνουν τάφος μου καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτε ἀπὸ τὸ σῶμα μου…
Μακάρι νὰ ἀπολαύσω τὰ θηρία ποὺ μοῦ ἔχουν ἑτοιμασθῆ καὶ εὔχομαι νὰ τὰ συναντήσω σύντομα, τὰ ὁποῖα καὶ θὰ παρακινήσω νὰ μὲ καταφάγουν, καὶ ὄχι ὅπως ἔγινε μὲ μερικοὺς ποὺ φοβήθηκαν καὶ δὲν τοὺς ἄγγιξαν. Κι ἂν αὐτὰ δὲν θελήσουν ἀπὸ μόνα τους, ἐγὼ θὰ τὰ ἐξαναγκάσω. Συγχωρέστε με, γνωρίζω τὸ συμφέρον μου. Τώρα μόλις ἀρχίζω νὰ γίνωμαι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νὰ μὴ ζηλέψω τίποτε οὔτε ἀπὸ τὰ ὁρατὰ οὔτε ἀπὸ τὰ ἀόρατα, γιὰ νὰ κερδίσω τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Φωτιὰ καὶ σταυρὸς καὶ ἀγέλες θηρίων, διαμελισμοί, ξεσχί-σματα, διασκορπισμοὶ τῶν ὀστῶν, τεμαχισμὸς τῶν μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, ἄγρια βασανιστήρια τοῦ διαβόλου ἂς ἔρθουν σὲ μένα, ἀρκεῖ μόνο νὰ κερδίσω τὸν Ἰησοῦ Χριστό. (Ἁγ.Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους IV,V, ΕΠΕ, Ἀποστολικοί πατέρες 4, 114,116)