Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                                                  ag_anastasi

KEIMENO

« Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν»
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Καί εἶναι ἀπόδειξη αἰώνιας σωτηρίας γιά σᾶς, διότι σέ σᾶς δόθηκε τό χάρισμα ὄχι μόνο νά πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά καί νά πάσχετε γιά χάρη τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ»  (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ  Γ´ (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Μέσα στὴν βιοπάλη χαίρεται κανεὶς ὅταν συναντᾷ σταυροφόρους ὅλων τῶν ἡλικιῶν καὶ σ’ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, οἱ ὁποῖοι προσφέρονται νὰ κάνουν κάποιες μικρὲς θυσίες γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! Κι ὅσο πιὸ πολὺ προσφέρονται νὰ γίνουν θυσία γιὰ τοὺς ἄλλους, τόσο περισσότερο τοὺς χαριτώνει ὁ Θεὸς νὰ κάνουν κι ἀκόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ἂν τὶς ὑπομείνουν καὶ αὐτές, τοὺς ἀξιώνει νὰ ὑπομείνουν κι ἀκόμη μεγαλύτερες. Τοὺς ἀξιώνει τῆς ὑψίστης τιμῆς νὰ «ἀνταναπληρώνουν τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ» (Κολασ. α΄ 24) πάσχοντας ὑπὲρ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, ἔχυσε τὸ Αἷμα του γιὰ χάρι μας, ἀλλὰ καὶ «μετὰ ταῦτα μυρία ποιεῖ». Μόνο ποὺ μετὰ τὴ σταυρικὴ θυσία του «ἃ ἔδει ἐκεῖνον παθεῖν», ὅσα ἔπρεπε Ἐκεῖνος νὰ πάθῃ, τὰ παθαίνει ἀντ’ Αὐτοῦ τὸ σῶμα του, ἡ Ἐκκλησία. Ἔπαθε ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός. Πάσχει καὶ τὸ σῶμα του, ἡ Ἐκκλησία. Τὰ παθήματα τῆς Ἐκκλησίας τὰ ὑφίστανται οἱ πιστοί, ἀλλὰ λογίζονται τοῦ Χριστοῦ παθήματα. Στὸ πρόσωπό τους ὁ Χριστὸς διώκεται. Γι’ αὐτὸ εἶπε στὸν διώκτη Σαῦλο: «Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;» (Πράξ. θ΄ 4). Δὲν τοῦ εἶπε: Σαοὺλ Σαούλ, Γιατί διώκεις τοὺς Χριστιανούς; Ἀλλὰ εἶπε: Σαοὺλ Σαούλ, Γιατί μὲ διώκεις; Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του: «Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» (Γαλ. Ϛ΄ 17).
Ὑπάρχει τιμητικώτερο ἀπὸ τοῦ νὰ φέρουμε κι ἐμεῖς στὸ σῶμα μας κάποια στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ; Ὑπάρχει τιμητικώτερο ἀπὸ τοῦ νὰ «ἀνταναπληρώνουμε τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεών» του; Ὅσο μποροῦμε, νὰ προσφερώμεθα γιὰ τέτοιες θυσίες. (Ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τ.1937, 8.7.2007, σ.327-328)