Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου 2011 Ψαλμ. 74,3

                                                                                                                  ag_stavros

KEIMENO

« Διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου, ὅταν λάβω καιρόν· ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ὅπως ἕκαστος ἐξ ἡμῶν οὕτω καί ἐγώ θά διηγηθῶ καί θά διακηρύξω ὅλα τά θαυμάσια, ὅσα πρός προστασίαν μας ἐπετέλεσας. Ὅταν θά ἔλθῃ ὁ ὑπ᾽ἐμοῦ ὡρισμένος κατάλληλος καιρός, λέγει ὀ Κύριος, τότε ἐγώ θά κρίνω καί θά δικάσω ἐν εὐθύτητι καί δικαιοσύνῃ» (Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τ.10ος, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Β´   (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Πρῶτα νὰ διηγούμεθα τὶς πρὸς τὸ Ἔθνος μας τὸ ἑλληνικὸ ἀναρίθμητες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Τὸ προστάτευσε καὶ τὸ ἔσωσε διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀπὸ ποικίλους ἐχθρούς. Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, οἱ ἐθνικὲς ἑορτές, 25ης Μαρτίου, 26ης Ὀκτωβρίου καὶ 28ης Ὀκτωβρίου διασαλπίζουν τὴν θαυματουργικὴ σωτηρία τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς της μὲ  τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἐκδηλώνουμε κάθε χρόνο τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ καὶ Σωτῆρα τοῦ Ἔθνους μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία Μητέρα Του.
Ὡραῖες καὶ συγκλονιστικὲς διηγήσεις σχετικὲς ἔλεγε ὁ στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης καὶ τὶς περιέγραψε μὲ συγκίνησι στὰ Ἀπομνημονεύματά του (Ἔκδ. «Γαλαξία»). Ἔλεγε: «Ἡ θεία Πρόνοια μᾶς ἔσωσε ὅλους» (σελ. 281). Καὶ δοξολογῶντας τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας διηγόταν: «Σήμερα ξαναγεννιέται ἡ πατρίδα κι’ ἀναστένεται, ὁποῦ ἦταν τόσον καιρὸ χαμένη καὶ σβυσμένη… Δόξα νἄχῃ τὸ πανάγαθό σου ὄνομα, Κύριε, παντοδύναμε, πολυέλαιγε, πολυέσπλαχνε!» (ἔνθ’ ἀν., σελ. 344).