Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 Ἑβρ. η΄ 1-2

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς,  τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος” 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Τό σπουδαιότερον δέ ἀπό ὅσα εἴπομεν εἶναι τοῦτο, ὅτι ἔχομεν τέτοιον Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ἐκάθησεν εἰς τά δεξιά τοῦ θρόνου τῆς θείας μεγαλειότητος εἰς τούς οὐρανούς, καί ἔγινε λειτουργός τῶν Ἁγίων, πού εὑρίσκονται εἰς τούς οὐρανούς, καί τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, τήν ὁποίαν κατεσκεύασεν ὁ Κύριος καί ὄχι ἄνθρωπος” (Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ Β΄(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο) 

β) Ὁ Κύριος τώρα εἶναι ὁ μόνος Λειτουργός, διότι δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο μία Λειτουργία. Πραγματικά, ὅπως εἴδαμε, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Λειτουργίες. Μία καὶ μόνη θυσία προσέφερε ὁ Κύριος ἅπαξ διὰ παντός. Σ᾿ αὐτὴ τὴ θυσία μετέχουμε καὶ ἐμεῖς μὲ κάθε θεία Λειτουργία. Ἡ θεία Λειτουργία μπορεῖ νὰ τελεῖται σὲ πολλοὺς ναοὺς σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Λειτουργίες. Μία καὶ μόνη εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, ἐκείνη ποὺ τελέστηκε ἀπὸ τὸν Κύριο στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἡ Λειτουργία αὐτὴ στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν μόνο ἐπίγεια. Εἶχε διαστάσεις ὑπερκόσμιες καὶ διάρκεια αἰώνια. Οὐσιαστικὰ προσφέρθηκε στὸν οὐρανό, στὰ ἀληθινὰ Ἅγια, ὅπως εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ἑρμηνεύοντας τὸ κείμενο τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ περιλάμβανε ὅλα τὰ λυτρωτικὰ γεγονότα: Τὸν Σταυρό, τὴν Ταφή, τὴν Ἀνάσταση, τὴν Ἀνάληψη, ἀκόμη καὶ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Προσφέρθηκε τότε πλήρης, τέλεια καὶ ὁλόκληρη. Κατὰ ἕναν παράδοξο, θαυμαστὸ καὶ μυστηριώδη τρόπο ὅμως συνεχίζεται ἡ ἴδια μέχρι σήμερα καὶ θὰ συνεχίζεται μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Συνεχίζεται καὶ μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς Λειτουργίες ποὺ τελοῦνται στοὺς ναούς μας, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀνεβαίνουν στὸ ὑπερουράνιο θυσιαστήριο καὶ ἑνώνονται μὲ τὴ μία καὶ μοναδικὴ θυσία ποὺ προσφέρει ἐκεῖ ὁ μέγας καὶ αἰώνιος Ἀρχιερεύς, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.