Πέμπτη 4 Αὐγούστου 2011 Β΄ Τιμ. δ΄ 1- 4

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.  ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται”

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Σέ ἐξορκίζω λοιπόν  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέλλει νά κερίνῃ ζῶντας καί νεκρούς κατά τήν δευτέραν καί ἔνδοξον φανέρωσίν του καί τήν βασιλείαν του· κήρυξε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, στάσου ἐπιτηρητής καί καθοδηγός ἐπί τῶν ἀκροατῶν σου ὄχι μόνον εἰς περιστάσεις καταλλήλους, ἀλλά καί εἰς ἐκείνας, πού φαίνονται ἀκατάλληλοι, ἔέγξε, ἐπίπληξε, παρηγόρησε μέ κάθε μακροθυμίαν καί μέ κάθε μέθοδον διδασκαλίας. Πρέπει δέ ἔτσι ἀκούραστα νά ἐπιτελῇς τό ἔργον σου, διότι θά ἔλθῃ καιρός, πού οἱ ἄνθρωποι δέν θά ἀνέχωνται τήν ὑγιᾶ καί ὀρθήν διδασκαλίαν, ἀλλά σύμφωνα μέ τάς ἰδίας των ἐπιθυμίας καί ἀρεσκίας θά ἐκλέγουν εἰς τούς ἑαυτούς των σωρόν ὁλόκληρον διδασκάλους. Καί θά προτιμοῦν ἐκείνους, ἀπό τήν διδασκαλίαν τῶν ὁποίων θά αἰσθάνωνται γαργαλισμόν καί τέψιν εἰς τά αὐτιά των. Καί ἀπό μέν τήν ἀλήθειαν θά ἀποστρέψουν μέ δυσαρέσκειαν τήν ἀκοήν των, θά παρεκτραποῦν δέ μόνοι των εἰς μύθους” (Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

Ἡ ἐποχή μας θεωρεῖται ἐποχὴ ἰδιαίτερα ἐξελιγμένη πολιτισμικὰ καὶ ἐπιστημονικά. Καὶ ἀναμφιβόλως, τουλάχιστον ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς, ἔχει παρουσιάσει θαυμαστά, σχεδὸν ἀπίστευτα, ἐπιτεύγματα. Θὰ περίμενε λοιπὸν κανείς, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν σὲ μιὰ τόσο ἐξελιγμένη ἐποχή, νὰ ἔχουν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ δίνουν καμμία σημασία στὶς φαντασίες καὶ τὰ παραμύθια. Καὶ ὅμως τὸ ἀντίθετο φαίνεται νὰ συμβαίνῃ. Σὲ μιὰ τέτοια ἐποχὴ ἐπιστημονικῆς προόδου ἡ τάσι τῶν ἀνθρώπων νὰ πιστεύουν μύθους καὶ φαντασίες δὲν ἔχει ὅρια σχεδόν.

Αὐτὸ τὸ βλέπουμε πολὺ ἔντονο κυρίως στὰ θέματα ποὺ ἔχουν σχέσι μὲ τὴ χριστιανική μας πίστι. Μόλις παρουσιαστῇ κάποια παράξενη ἰδέα ἀντίθετη μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἀμέσως πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι, κατ’ ὄνομα μόνο χριστιανοί, βιάζονται νὰ τὴν πιστέψουν. Καὶ ἐπειδὴ τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται συχνά, θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα αὐτό στό σημερινό καί τά δύο ἑπόμενα ἀναγνώσματά μας.

Οὐσιαστικὰ ἐδῶ ἀντιμετωπίζουμε δύο λογιῶν καταστάσεις. Στὴ μία βρίσκονται αὐτοὶ ποὺ κινούμενοι ἀπὸ πονηρία δημιουργοῦν ψεύτικα πράγματα καὶ στὴν ἄλλη αὐτοὶ ποὺ τὰ πιστεύουν.

 Γιὰ ποιὸ λόγο ὅμως οἱ πρῶτοι λένε αὐτὰ τὰ ψέματα καὶ γιὰ ποιὸ λόγο οἱ ἄλλοι τὰ δέχονται;

α) Ὅπως ἀποδεικνύεται στὸ ἄρθρο ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐφετινοῦ περιστατικοῦ, ὁ πρῶτος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο διάφοροι δημιουργοῦν φανταστικὲς ἱστορίες περὶ τοῦ Κυρίου μας εἶναι τὸ κέρδος. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ βγάλουν χρήματα πολλὰ μὲ τρόπο εὔκολο καὶ γρήγορο. Καθὼς τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι αὐξημένο, οἱ ἐπιτήδειοι κάθε τόσο τὸ ἐκμεταλλεύονται μὲ κάποια καινούργια ἱστορία. Αὐτὸ ἔκαναν πρὸ καιροῦ μὲ τὸ περίφημο βιβλίο καὶ ἀντίστοιχο κινηματογραφικὸ ἔργο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ», τὸ ἴδιο ἔκαναν μὲ τὸ λεγόμενο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ», αὐτὸ ἐπεχείρησαν καὶ ἐφέτος μὲ τὸ ντοκυμαντὲρ γιὰ τὸν δῆθεν «Τάφο τοῦ Ἰησοῦ». Ἤδη ἔχει κυκλοφορήσει καὶ μετάφρασι σχετικοῦ βιβλίου στὰ Ἑλληνικά, ὅπου τὰ ψέματα καὶ οἱ φανταστικὲς ἱστορίες σερβίρονται ὡς δῆθεν ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις. Εἶναι τόσο ἀδίστακτοι καὶ χυδαῖοι προκειμένου νὰ διαφημίσουν ἕνα ψέμα, ὥστε δὲν αἰσθάνονται καμμία ἐντροπή, ἀκόμα καὶ ὅταν φθάνουν νὰ τοὺς διαψεύδουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι ἐπιστήμονες, ποὺ θὰ εἶχαν κάθε λόγο νὰ θελήσουν νὰ πολεμήσουν τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας. Οἱ Ἑβραῖοι νὰ ὑπερασπίζωνται τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου καὶ οἱ ὑποτιθέμενοι Χριστιανοὶ νὰ προβάλλουν μανιωδῶς ἕνα ὠμὸ ψέμα. Εἶναι νὰ τρελλαίνεται κανείς!