Τρίτη 31 Αὐγούστου 2011 Ματθ. ε΄ 3

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Μακάριοι καί πανευτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, πού ταπεινῶς συναισθάνονται τήν πνευματικήν πτωχείαν των καί τήν ἐξάρτησιν ὀλοκλήρου τοῦ ἑαυτοῦ των ἀπό τόν Θεόν, διότι εἶναι ἰδική των ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν” (Ἀπό τήνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείαςτοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοσηΟ ΣΩΤΗΡ“).

ΣΧΟΛΙΟ Δ΄( συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

β) Προσφέρει ἀκόμη ἡ ταπεινοφροσύνη εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο.  Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου καὶ ἡ ταυτόχρονη ὑπόσχεσή του εἶναι σαφής. Εἶναι μακάριοι, ἐτόνισε, οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι. Μακάριοι, διότι ἡ ταπεινοφροσύνη τοὺς κάνει ἀγαπητοὺς στὸν Θεό, δεκτικοὺς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ. Καὶ ποιὰ μεγαλύτερη εὐτυχία μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ νὰ ἔχει μέσα του τὸν Θεό; Καμία δυσκολία, κανένας πειρασμός, κανένα πρόβλημα, καμιὰ ἀδικία, κανένας παραμερισμὸς καὶ περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κάνει δυστυχισμένο, ἀφοῦ αὐτὸς ἀπολαμβάνει τὴν ὕψιστη εὐτυχία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα του.

Ἐπιπλέον ὁ Κύριος βεβαίωσε ὅτι οἱ ταπεινοὶ ἄνθρωποι θὰ ἀπολαύσουν τὴν εὐτυχία τῆς Βασιλείας του. «Αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», ὑποσχέθηκε. Γι’ αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση, στὴν ἐρώτηση ποὺ δέχτηκε γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπάντησε μὲ μιὰ παραστατικὴ κίνηση: Πῆρε κοντά του ἕνα παιδὶ καὶ εἶπε ὅτι ὅποιος ταπεινώσει τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ τὸν κάνει νὰ μοιάζει μὲ ἀθῶο παιδὶ αὐτὸς θὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἐκπληκτικὸ τὸ βάθος τῶν νοημάτων τοῦ πρώτου μακαρισμοῦ. Ἀποτελεῖ τὴ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἀναφέρεται ὅτι ὁ ὅσιος γέροντας π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος ἐπὶ ἡμέρες καὶ ἑβδομάδες μελετοῦσε μόνο αὐτὸν τὸν μακαρισμὸ καὶ μάλιστα ὅτι τὸν ἑρμήνευε ἐπὶ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο μὲ ὁμιλίες 2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα στοὺς ἀκροατές του. Νὰ τὸν μελετοῦμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς. Καὶ πολὺ περισσότερο νὰ τὸν ἐφαρμόζουμε, νὰ τὸν ἔχουμε ὁδηγὸ τῆς ζωῆς μας. Νὰ γινόμαστε πτωχοὶ τῷ πνεύματι, πραγματικὰ ταπεινοί, γιὰ νὰ εἴμαστε εὐτυχισμένοι καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.