Τρίτη 30 Αὐγούστου 2011 Ματθ. ε΄ 3

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

“Μακάριοι καί πανευτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, πού ταπεινῶς συναισθάνονται τήν πνευματικήν πτωχείαν των καί τήν ἐξάρτησιν ὀλοκλήρου τοῦ ἑαυτοῦ των ἀπό τόν Θεόν, διότι εἶναι ἰδική των ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν” (Ἀπό τήνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείαςτοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοσηΟ ΣΩΤΗΡ“).

ΣΧΟΛΙΟ Γ΄( συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

 Ἂς δοῦμε τώρα τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Τί νομίζετε ὅτι μᾶς προσφέρει ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος; Τί τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ τί ὑπόσχεται ὁ Κύριος;  α) Σταθερότητα, ἀσφάλεια καὶ ἀσάλευτο θεμέλιο.  Εἴδαμε πόσο ἐπέμενε σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐξήγησε ὅτι ὁ Κύριος ἔβαλε πρῶτο – πρῶτο αὐτὸν τὸν μακαρισμό, διότι ἤθελε νὰ ἀποτελέσει τὸ ἀσάλευτο θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Ὁ ἅγιος τὸν παρομοίασε ἀκόμη μὲ τὴν «τρόπιν», δηλαδὴ τὴν καρίνα, τὸ κάτω μέρος τοῦ σκελετοῦ τοῦ πλοίου, καὶ τόνισε ὅτι χωρὶς αὐτὴν τὴν πτωχεία τοῦ πνεύματος ὁ ἄνθρωπος μοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ χτίζει τὸ σπίτι του ἐπάνω στὴν ἄμμο καὶ ὁ ὁποῖος κουράζεται ἄδικα. Ὑφίσταται ὅλη τὴν ταλαιπωρία ποὺ ἔχει τὸ χτίσιμο, ἀλλὰ δὲν χαίρεται τὸ σπίτι του, διότι αὐτὸ γκρεμίζεται εὔκολα καὶ γίνεται ἕνας σωρὸς ἀπὸ πέτρες. Ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἀγωνίζεται χωρὶς ταπεινοφροσύνη, θὰ δεῖ κάποια μέρα νὰ πηγαίνουν χαμένοι ὅλοι οἱ κόποι του. Θὰ διαπιστώσει ὅτι μὲ ὅλες τὶς προσπάθειές του δὲν πέτυχε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κατασκευάσει ἕνα πελώριο μηδενικό.

Νά λοιπὸν ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. «Θεμέλιός ἐστι τῆς καθ’ ἡμᾶς φιλοσοφίας ἡ ταπεινοφροσύνη»· θεμέλιο τῆς δικῆς μας θεωρήσεως τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, βεβαιώνει πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.