Πέμπτη 18 Αὐγούστου 2011 Ἰακ. ε΄ 16

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Γενικῶς δέ σᾶς προτρέπω νά ἐξομολογῆσθε μεταξύ σας τάς ἁμαρτίας σας καί νά εὔχεθσε ἕνας ὑπέρ τοῦ ἄλλου, διά νά ἰατρευθῆτε ὄχι μόνον ἀπό τάς σωματικάς, ἀλλά καί ἀπό τάς ψυχικάς ἀσθενείας σας. Ἔχει μεγάλην δύναμιν δέησις τοῦ δικαίου καί ἐνεργεῖ ἰσχυρῶς καί ἀποτελεσματικῶς, φέρουσα μεγάλας ὠφελείας” (Ἀπό τήνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείαςτοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοσηΟ ΣΩΤΗΡ“).

ΣΧΟΛΙΟ Γ΄(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

 Γνωρίζοντας τώρα ὅλα αὐτά, ποιὸ εἶναι τὸ χρέος μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ βασανίζονται ἀπὸ κάποια ἀσθένεια;

 α) Ὀφείλουμε νὰ τοὺς συμπαραστεκόμαστε μὲ ἀγάπη καὶ διάκριση. Χωρὶς ἀμφιβολία οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν καὶ πολλὲς ἀνάγκες καὶ ἀνάγκη στηριγμοῦ. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση λοιπὸν τὶς ὧρες τοῦ πόνου καὶ τῆς δοκιμασίας τοῦ ἀσθενοῦς νὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ τὸν συντρέξουν, θὰ φροντίσουν νὰ τακτοποιήσουν ἐργασίες καὶ ἐκκρεμότητες τοῦ ἀρρώστου, θὰ ἀναλάβουν νὰ τοῦ προσφέρουν τὰ ἀπαραίτητα ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση μὲ ἄλλον τρόπο νὰ τὰ προμηθευτεῖ. Ἐπιπλέον θὰ προσπαθήσουν νὰ τοῦ κρατήσουν συντροφιὰ γιὰ νὰ τὸν στηρίξουν καὶ νὰ τοῦ δώσουν θάρρος. Σ᾿ αὐτὸ ὅμως τὸ σημεῖο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κάνουμε μιὰ διευκρίνιση. Χρειάζεται δηλαδὴ πολλὴ διάκριση στὶς ἐπισκέψεις στοὺς ἀσθενεῖς. Δὲν εἶναι ὅλες οἱ περιστάσεις οὔτε ὅλες οἱ ὧρες κατάλληλες γιὰ ἐπίσκεψη. Συχνὰ συμβαίνει οἱ ἐπισκέπτες νὰ γίνονται πραγματικὴ μάστιγα γιὰ τὸν ἄρρωστο καὶ ἀντὶ νὰ ἀνακουφίζεται, ὑποφέρει περισσότερο καὶ χειροτερεύει ἡ ὑγεία του. Χρειάζεται πολὺ μεγάλη προσοχή. Δὲν εἶναι ὅλες οἱ περιπτώσεις ἴδιες. Εἶναι ἄρρωστοι ποὺ δὲν ἔχουν κανέναν, καὶ σ’ αὐτοὺς εἶναι ἀπαραίτητο ἐνδεχομένως νὰ βροῦν κάποιον ποὺ θὰ μείνει ἀρκετὴ ὥρα μαζί τους. Εἶναι ὅμως ἄλλοι, οἱ περισσότεροι ἴσως, ποὺ δὲν ἔχουν τέτοια ἀνάγκη, ἀλλὰ μᾶλλον χρειάζονται ἡσυχία καὶ ξεκούραση. Ἐκεῖ μιὰ ἐπίσκεψη 2-3 λεπτῶν εἶναι ὑπεραρκετή. Τὸ περισσότερο μπορεῖ νὰ τοὺς κάνει κακό.