Δευτέρα 15 Αὐγούστου 2011 Λουκ. ιγ΄ 1-5

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Ἤ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτώ, ἐφ᾿ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν  Ἱερουσαλήμ;  οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.” (στ.4-5)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Ἤ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτώ, ἐπί τῶν ὁποίων ἔπεσεν ὁ πύργος, πού ἦτο κτισμένος εἰς Σιλωάμ, καί τούς ἐσκότωσε, νομίζετε, ὅτι αὐτοί ἦσαν ἁμαρτωλοί καί χρεῶσται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού κατοικοῦν εἰς Ἱερουσαλήμ; Ὄχι, σᾶς βεβαιῶ. Δέν ἦσαν αὐτοί οἱ χειρότεροι. Ἀλλ’ἔπαθον ἐκεῖνοι διά νά σωφρονισθῆτε σεῖς. Καί ἐάν δέν δείξετε μετάνοιαν, ὅλοι μέ τόν αὐτόν τρόπον θά χαθῆτε, θαπτόμενοι κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῆς πρωτευούσης σας” (Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ Γ΄(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

 Ἑπομένως ποιὸ εἶναι τώρα τὸ χρέος ὅλων μας; Τί ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ τί πρέπει νὰ κάνουμε; Πρωτίστως αὐτό: Νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἴμαστε συνυπεύθυνοι καὶ ἐμεῖς γιὰ τὶς συμφορές. Εἴμαστε συνυπεύθυνοι, διότι δὲν εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Δυστυχῶς ἀρκετοὶ ἀπὸ μᾶς παρασυρόμαστε ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ τὴ νοοτροπία τῶν χωρὶς Θεὸ ἀνθρώπων καὶ προσκολλώμαστε ὑπερβολικὰ στὰ πράγματα αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κόσμου. Λησμονοῦμε τὴν ἀληθινὴ πατρίδα μας, τὸν Οὐρανό, καὶ ἐπιδιώκουμε μὲ κάθε τρόπο νὰ καλοπεράσουμε στὴ γῆ. Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε γινόμαστε συχνὰ ἄπληστοι, ἀχόρταγοι, βολεμένοι μικροαστοί. Λησμονοῦμε τὸν Θεό. Τὸν βάζουμε σὲ μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας, καὶ μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ἀνατρέφουμε καὶ τὰ παιδιά μας. Τότε, τί ἄλλο μποροῦμε νὰ περιμένουμε παρὰ ἐγκατάλειψή μας καὶ ἐπιδείνωση τῶν συμφορῶν στὴ γῆ;

β) Ἑπομένως εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι χρειάζεται δραστικὴ ἀλλαγὴ τῆς πορείας καὶ τῆς νοοτροπίας μας. Ἔχουμε χρέος πρῶτοι ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε. Νὰ μετανοήσουμε γιὰ τὴν μέχρι τώρα ἀπερίσκεπτη ἐν πολλοῖς συμπεριφορά μας καὶ νὰ χαράξουμε καινούργια κατεύθυνση.

Καινούργια δὲ κατεύθυνση σημαίνει νὰ ἀλλάξουμε τὶς προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας. Στὴν πρώτη θέση ὁ Χριστός, ὄχι ἡ δουλειά μας, ἡ οἰκογένεια, οἱ ἄλλες δραστηριότητες καὶ ὑποχρεώσεις μας. Ἂς ἀρκεστοῦμε σὲ λιγότερα, παρὰ νὰ ἐπιδιώκουμε μανιωδῶς τὴν αὔξηση τῆς περιουσίας μας.

Καινούργια κατεύθυνση σημαίνει ἀκόμη νὰ πάψουμε νὰ μετέχουμε στὴν ἁμαρτωλὴ κοσμικὴ ζωὴ καὶ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐκδηλώσεις τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. Μὴν αὐξάνουμε μὲ τὴ συμμετοχή μας τὴ συνολικὴ ἁμαρτία τῆς γῆς. Ὁ Θεός, λέγει ὁ ὅσιος Βαρσανούφιος, θέλει νὰ ἐλεήσει τὸν κόσμο, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ, διότι τὸν ἐμποδίζει τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ γίνονται στὸν κόσμο. Τὸ εἶπε ὅταν τὸν παρακάλεσαν οἱ μοναχοὶ νὰ προσευχηθεῖ γιὰ κάποιον τρομερὸ κίνδυνο (μᾶλλον ἐχθρικὴ ἐπιδρομή) ποὺ ἀπειλοῦσε τότε τὸν κόσμο: «Ἀδελφοί, ἐν πένθει εἰμὶ καὶ ὀδυρμῷ διὰ τὴν ἐπικειμένην ὀργήν· καὶ γὰρ πάντα πράττομεν ἐναντία… καὶ ἐπερίσσευσεν ἡ παρανομία ἡμῶν πλέον τῶν ἀλλοεθνῶν. Καὶ εἰσὶ πολλοὶ οἱ παρακαλοῦντες τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, παῦσαι τὴν ὀργὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ οὐδεὶς φιλανθρωπότερος τοῦ Θεοῦ ἀλλ’ οὐ θέλει ἐλεῆσαι· ἀντιστήκει γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων ἁμαρτιῶν»· (Ἀδελφοί, πενθῶ καὶ θρηνῶ γιὰ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ σύντομα θὰ ξεσπάσει· διότι ὅλα τὰ κάνουμε ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημά του… καὶ ξεπέρασε ἡ παρανομία μας τοὺς ἀλλοεθνεῖς. Καὶ ἐνῶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ παρακαλοῦν τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νὰ σταματήσει τὴν ὀργή του ἀπὸ τὸν κόσμο, καὶ μολονότι κανένας δὲν εἶναι πιὸ φιλάνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό, ἐν τούτοις δὲν θέλει νὰ ἐλεήσει. Διότι τοῦ προβάλλει ἀντίσταση τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ διαπράττονται στὸν κόσμο.)

Στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως προφητεύονται ὅλες αὐτὲς οἱ καταστροφὲς ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὸν κόσμο. Προφητεύονται ὡς «σημεῖα τῶν καιρῶν», ὡς σημάδια ποὺ προειδοποιοῦν τὸν κόσμο γιὰ φοβεροὺς κινδύνους καὶ τὰ ὁποῖα θὰ ὁδηγήσουν τελικὰ στὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀντιχρίστου. Γι’ αὐτὸ περισσότερο ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐποχὴ τὰ γεγονότα μᾶς φωνάζουν πὼς εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη ριζικῆς ἀλλαγῆς. Νὰ μετανοήσουμε, νὰ ἀλλάξουμε πορεία. Γιὰ νὰ ἀποσπάσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, πρὶν ξεσπάσουν ἐπάνω μας χειρότερες συμφορές.