Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2011 Λουκ. α΄ 26-38

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν” (στ.28)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Καί ἀφοῦ ἐμβῆκεν ὁ ἄγγελος εἰς τό δωμάτιόν της τῆς εἶπε· Χαῖρε σύ, ἡ ὀποία ἔχχεις λάβει πολλάς καί ἐξαιρετικάς χάριτας ἀπό τόν Θεόν. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου καί αὐτός σέ ἐχαρίτωσε. Ἔχεις εὐλογηθῇ σύ, ὅσον καμμία ἄλλη ἀπό τάς γυναῖκας” (Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ 

Ἀπό τήν 1η Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας στρέφει τὴν προσοχή μας μὲ πολλὴ θερμότητα καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας. Οἱ ἀκολουθίες τῶν δύο Παρακλητικῶν Κανόνων, οἱ τόσο ἀγαπητὲς σὲ ὅλους μας, ἀποτελοῦν ξεχείλισμα πόνου πρὸς Ἐκείνην ἡ Ὁποία ἔγινε Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ καὶ συνέβαλε ἔτσι καίρια καὶ ἀποφασιστικὰ στὴ μεγάλη χαρὰ τῆς λυτρώσεως τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν κυριαρχία τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου καί στέκεται δίπλα στούς πιστούς θερμή προστάτις καί βοηθός.

Εἶναι λοιπὸν ἐπίκαιρο ἀπό σήμερα νὰ ἀφιερώσουμε τὸ ἀνάγνωσμά μας  στὴν Παναγία μας. Καί πρῶτα θά δοῦμε τήν προστασία της στίς δύσκολες στιγμές τοῦ ἑλληνικοῦ μας ἔθνους. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τά χρόνια τοῦ Βυζαντίου. Τότε γράφτηκε ἡ ἄλλη ἐκείνη σπουδαίαἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῶν Χαιρετισμῶν. Συνέβη ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου τὸ ἔτος 626. Ἐνῶ ὁ αὐτοκράτορας μὲ τὸν στρατό του ἀπουσίαζε πολεμῶντας ἐναντίον τῶν Περσῶν, ἐπιτέθηκαν κατὰ τῆς Πόλεως ἀπὸ ξηρὰ καὶ ἀπὸ θάλασσα Ἄβαροι, Πέρσες καὶ Σλαῦοι. Ὁ κίνδυνος ἦταν φοβερὸς καὶ ἡ καταστροφὴ ἀναπόφευκτη. Τότε ὁ λαὸς κατέφυγε στὴν Παναγία. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Θύελλα πρωτοφανὴς κατέστρεψε τὰ πλοιάρια καὶ διέλυσε τὸ στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν. Εὐγνώμονες οἱ πιστοὶ ξαγρύπνησαν ἐκείνη τὴ νύχτα στὴν Ἁγία Σοφία, ψάλλοντας ὄρθιοι τὸν Ὕμνο ποὺ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὠνομάστηκε Ἀκάθιστος. Τότε συνετέθη καὶ ἐψάλλη γιὰ πρώτη φορὰ τὸ γνωστὸ τροπάριο «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια».