Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2011 Ψαλμ. ριη΄ 143

ΚΕΙΜΕΝΟ 

“Θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη μου”

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Μέ βρῆκαν θλίψεις καί στενοχώριες καί ἀνάγκες πιεστικές· οἱ ἐντολές σου εἶναι ἡ σπουδή καί ἡ μελέτη πού μέ παρηγορεῖ καί μέ ἐνισχύει” (Ἀπό τήν “ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας”, τόμος 10ος, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”)

ΣΧΟΛΙΟ Γ´(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο) 

Ἀφοῦ περιγράψαμε συνοπτικὰ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀξία τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου, εἶναι καιρὸς τώρα νὰ δοῦμε τὴ θέσι τοῦ θαυμαστοῦ αὐτοῦ βιβλίου στὴ δική μας ζωή.

Ποιὰ λοιπὸν νομίζετε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι ἡ θέσι τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου στὴ ζωή μας; α) Πρωτίστως ἀσφαλῶς νὰ τὸ μελετοῦμε. Καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ τὸ μελετοῦμε, ἀλλὰ νὰ προσευχώμαστε μὲ αὐτό. Διότι τὸ Ψαλτήριο εἶναι κυρίως ἕνα βιβλίο προσευχῶν. Χρησιμοποιῶντας το, ὄχι μόνο κατανοοῦμε τὰ ὑπέροχα βαθιὰ νοήματά του, ἀλλὰ καὶ μαθαίνουμε νὰ προσευχώμαστε σωστά. Ὑπάρχουν σήμερα πολλὰ βοηθήματα, ποὺ ἑρμηνεύουν τοὺς ψαλμούς καὶ μποροῦμε νὰ τοὺς κατανοοῦμε εὐκολότερα. Ἀκόμη ὅμως κι ἂν δὲν καταλαβαίνουμε ὅλα τὰ νοήματά τους, ἂς ἀπαγγέλουμε τοὺς ψαλμοὺς μὲ τὸ στόμα, διότι καὶ μόνον ἀπὸ τὰ λόγια, ὅταν τὰ λέμε αὐτὰ μὲ προθυμία, ἁγιάζεται ἡ γλῶσσα μας, τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. (Εἰς τὸν μα΄ ψαλμόν, P.G. 55, 159).

β) Δεύτερον, νὰ φροντίζουμε νὰ δίνουμε τὸ Ψαλτήριο καὶ σὲ ἄλλους καὶ νὰ τοὺς παρακινοῦμε νὰ προσεύχωνται μὲ αὐτό. Τόσοι ἄνθρωποι γύρω μας δοκιμάζονται καὶ μάλιστα συχνὰ δοκιμάζονται πολὺ σκληρά. Ἴσως δὲν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε πόση παρηγορία καὶ ἐνίσχυσι καὶ θάρρος θὰ ἔπαιρναν μελετῶντας τοὺς ψαλμούς. Θὰ εὕρισκαν ἐκεῖ μέσα τὸν ἑαυτό τους τόσο καθαρά, ποὺ ἡ ψυχή τους θὰ ξεχείλιζε ἀπὸ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης μεγάλης πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὴν δωρεά του αὐτή. Δὲν ὑπάρχει καλύτερο δῶρο γιὰ μιὰ δοκιμαζόμενη ψυχὴ ἀπὸ τὸ Ψαλτήριο. Ἂς τὸ δοκιμάσουμε καὶ θὰ διαπιστώσουμε ἐπάνω στὰ πράγματα πόσο ἀληθινὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος.

Τὸ Ψαλτήριο εἶναι τὸ σταθερὸ καὶ ἀκλόνητο στήριγμα τῶν πονεμένων καὶ  δοκιμαζομένων στὸν κόσμο τοῦτο. Ὁ πάνσοφος Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ περάσῃ ὁ Δαβὶδ μεγάλες περιπέτειες καὶ δοκιμασίες, καὶ νὰ πέσῃ σὲ φοβεροὺς πειρασμούς, ὥστε μέσα ἀπὸ τὸ καμίνι τῶν θλίψεων νὰ στρέψῃ τὴν ψυχή του μὲ πολλὴ ἔντασι πρὸς τὸν Κύριο καὶ νὰ ἀποτυπώσῃ αὐτὴν τὴν ἔντασι στοὺς ψαλμούς του. Ἔτσι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸν χρησιμοποίησε ὡς ὄργανο γιὰ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα αἰώνιο στήριγμα τῶν δοκιμαζομένων καὶ ἀληθινὰ ἀγωνιζομένων πιστῶν. Ἂς εὐγνωμονοῦμε τὸν Θεὸν γι’ αὐτὴν τὴν μεγάλη του δωρεὰ καὶ ἂς τὴν ἐκμεταλλευώμαστε σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας.