«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Τρίτη 2 Αὐγούστου 2011

Περὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν ἐποχῶν (μέρος α΄)

Ὅταν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποχαιρε­τοῦσε τοὺς μαθητὲς του στὸ ὄρος τῶν Ἐλειῶν πρὶν τὴν Ἀνάληψή του στοὺς οὐρανοὺς ἐκεῖνοι τὸν ρώτη­σαν «Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρὸνῳ τούτω ἀποκαθιστάνεις τήν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;» (Πρξ. 1, 6). Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἀπάντησε” «οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἤ και­ροὺς οὕς ὁ πατὴρ ἐθετο ἐν τῇ ἰδὶᾳ ἐξουσίᾳ» (Πρξ. ι΄6)

Δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸν χρόνο τοῦ ἐρχο­μοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅμως προσπαθοῦμε νὰ τὸν μά­θουμε, ψάχνοντας διάφορες ἐνδείξεις στὴν Ἁγία Γρα­φή. Ὑπάρχουν αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ, μάθουν τὸν χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ ἐπει­δὴ δὲν μποροῦν, μόνοι τους τὸν ὁρίζουν. Πολλὲς φο­ρὲς ὅριζαν τὶς συγκεκριμένες ἡμερομηνίες τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ βέβαια σ’ ὅλες τὶς φορὲς ἀπέτυ­χαν. Αὐτὸ ὅμως τὸ γεγονὸς δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ καθόλου. Δὲν δίνουν καμμία σημασία στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ· «οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἤ καιροὺς οὕς ὁ πα­τὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδὶᾳ ἐξουσίᾳ».

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ξέρουμε, καὶ αὐτό μᾶς λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ ἀπόστολοί του, εἶναι ὅτι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα τῆς φοβερᾶς Κρίσεως τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθει τότε ποὺ δὲν περιμέ­νουμε, «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί» (Α’ Θε. 5, 2). Ὁ Κύριος λέει ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία του θὰ εἶναι σὰν ἀστραπή, ἡ ὁποία ἀστράφτει ἀπὸ τὴν μία μεριὰ τοῦ ὁρίζο­ντα καὶ λάμπει ὡς τὴν ἄλλη. Αὐτὸ πρέπει νὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ μὴν προσπαθοῦμε μὲ ἀγωνία νὰ βροῦμε τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία ποὺ ὁ Κύριος θὰ ἔλθει νὰ μᾶς κρίνει.

Ὁ Κύριος στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου ἀποστό­λου Ἰωάννου λέει τὸ ἑξῆς· «Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέ­πτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐ­τοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ» (Ἀπ. 16, 15). Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ πά­ντα ἐπαγρυπνοῦν καὶ φυλᾶνε τὰ ἱμάτια τους, τὴν στο­λὴ τῆς ψυχῆς τους. Αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ προσέχουν τὴν καρδιά τους καὶ τὴν φυλᾶνε ἀπὸ ἀκαθαρσία. Μακά­ριος ἄνθρωπος ποὺ διατηρεῖ τὴν καρδιὰ του καθαρή. Δὲν θὰ ἐκτεθεῖ μπροστὰ σὲ ὅλους στὴ φοβερὰ Κρίση. Μακάριος ποὺ δὲν θὰ βρεθεῖ τότε γυμνὸς νὰ βλέπουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὴν ἀσχήμια του. Μακάριος ποὺ θὰ παρουσιαστεῖ ντυμένος μὲ λευκὸ χιτώνα, ντυμένος τὴν στολὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁγιότητος. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)