«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Σάββατο 6 Αὐγούστου 2011

Περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν (μέρος β΄)

Ὅταν βλέπετε κάποιον συνάνθρωπό σας νὰ δυστυ­χεῖ νὰ μὴν τὸν περιγελᾶτε καὶ νὰ μὴν χαίρεστε ἐπειδὴ αὐτὸν τιμώρησε ὁ Κύριος καὶ ὄχι ἐσᾶς. Ἀντίθετα, μὲ φόβο βάλτε τὸν ἑξῆς λογισμό· εἶμαι πιὸ ἁμαρτωλὸς ἀπ’ αὐτόν, τότε γιατί αὐτὸν καὶ ὄχι ἐμένα πλήγωσε ὁ Θεός; Καὶ νὰ μετανοεῖτε ὅταν βλέπετε τὴν συμφορὰ τοῦ πλησίον σας διότι λέει ὁ Κύριος· ἐάν μὴ μετανοή­σητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.

«Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται» (Μθ. 3, 10). Ὁ Κύριος περιμένει τὴν μετάνοιά μας, ὅμως ἡ ἀξίνα εἶναι ἤδη ἕτοιμη καὶ τὸ δένδρο τῆς ζωῆς μας μπορεῖ νὰ κοπεῖ ἂν δὲν μετανοήσουμε. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι πολὺ περιορισμένος καὶ δὲν γνωρίζουμε πόσες μέρες μᾶς ἔμειναν ἀκόμα. Ὁ θάνατος βρίσκεται ἐπὶ θύρας, ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἡ ἀξίνα ποὺ θὰ κόψει τὸ δένδρο τῆς ζωῆς μας μπορεῖ νὰ ἐ­νεργοποιηθεῖ.

Μετὰ τὸ λόγο του γιὰ τὸν πύργο στὸ Σιλωὰμ ὁ Κύριος εἶπε τὴν παραβολὴ τῆς ἄκαρπης συκιᾶς, ἡ ὀ­ποία τρία χρόνια δὲν ἔδινε καρπούς. Ὁ κύριος τοῦ ἀ­μπελιοῦ εἶπε στὸν ἀμπελουργὸ νὰ τὴν κόψει. Ἐκεῖνος ὅμως ἐπειδὴ ἦταν ἄνθρωπος σπλαχνικὸς λυπήθηκε τὴν συκιὰ καὶ παρακάλεσε τὸν κύριό του νὰ τὴν ἀφή­σει ἀκόμα γιὰ ἕνα χρόνο. «Κύριε, ἄφες αὐτὴν καί τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κοπρίαν, κἄν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλ­λον ἐκκόψεις αὐτήν» (Λκ. 13, 8-9). Ὑπάρχουν καὶ μεταξύ μας ἄνθρωποι ποὺ μοιάζουν αὐτὴ τὴν ἄκαρπη συκιά. Καὶ ἡ ζωὴ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἀνά πᾶσα στιγμὴ μπορεῖ νὰ κοπεῖ.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι γιὰ μᾶς πολυεύσπλαχνη μητέρα, ἡ ὁποία ἱκετεύει τὸν Θεό, καὶ Τὸν παρα­καλεῖ νὰ εἶναι μακρόθυμος μέ μᾶς. Ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ σταματήσει αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν ὁδὸ τῆς μετάνοιας. Νὰ θυμό­μαστε πάντα ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι πολὺ σύντομη, ὅτι ὅλοι μας κουβαλᾶμε ἐπάνω μας τὸ φορτίο τῶν ἁμαρ­τιῶν μας, ἄλλοι μικρότερο καὶ ἄλλοι μεγαλύτερο, καὶ ὅτι εἴμαστε ἄκαρπη συκιὰ καὶ ὅτι ὁ Κύριος περιμένει ἀπό μᾶς τοὺς ἀγαθοὺς καρποὺς τῆς δικαιοσύνης.

Νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ ἀξίνα πάντα βρίσκεται στὴ ρίζα τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ μὴν χάνουμε οὔτε μία στιγμὴ γιὰ νὰ προλάβουμε νὰ μετανοήσουμε πρὶν ἡ ἀξίνα αὐτή μᾶς χτυπήσει. Ἀμήν. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)