«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Παρασκευή 5 Αὐγούστου 2011

Περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν (μέρος α΄)

«Παρησαν δὲ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷπερὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔ­μιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν, καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτω­λοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦ­τα πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐάν μή μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε» (Λκ. 13, 1-3).

Ἂν νομίζετε ὅτι δὲν μᾶς ἀφοροῦν ἐμᾶς αὐτὰ τὰ λό­για τοῦ Χριστοῦ κάνετε λάθος. Γιὰ μᾶς τὰ εἶπε. Πέστε μου, ὅταν ἐμεῖς σήμερα βλέπουμε κάποιον συνάνθρω­πό μας νὰ παθαίνει ζημιά, δὲν χαιρόμαστε καὶ δὲν λέ­με· δόξα τῷ Θεῷ, δὲν εἶμαι τόσο ἁμαρτωλὸς ὅπως αὐ­τὸς καὶ δὲν μὲ τιμώρησε ἐμένα ὁ Θεός. Τέτοιους ἀκρι­βῶς ἀνθρώπους ἐλέγχει ἐδῶ ὁ Χριστός.

«Ἤ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτώ, ἐφ’ οὕς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὖτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀν­θρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ; οὐχί, λέ­γω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐάν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε» (Λκ. 13, 4-5). Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ πά­νω τους ἔπεσε ὁ πύργος στὸ Σιλωὰμ καὶ τοὺς σκότω­σε, ἦταν οἱ μεγαλύτεροι ἁμαρτωλοὶ στὴν Ἱερουσα­λήμ; Βεβαίως ὄχι, ἂν ὅμως δὲν μετανοήσετε ὅλοι σας θὰ πεθάνετε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.

Βαριὰ πλήγματα καὶ συμφορὲς ποὺ παθαίνουν κά­ποιοι ἄνθρωποι δὲν σημαίνουν πὼς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι πιὸ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὁ Κύριος τούς τὰ στέλνει αὐτὰ γιὰ νὰ συμμορφωθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ ἀ­κόμα μένουν ἀμετανόητοι καὶ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἀργεῖ νὰ τιμωρήσει, διότι περιμένει τὴν μετάνοιά τους. Νὰ μὴ νομίζουμε ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι πιὸ ἁμαρτω­λοὶ ἀπό μᾶς. Πρέπει ἀντίθετα νὰ σκεφτόμαστε πὼς εἴ­μαστε πιὸ ἁμαρτωλοὶ ἀπ’ ὅλους. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)