«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Πέμπτη 4 Αὐγούστου 2011

Περὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν ἐποχῶν (μέρος γ΄)

Ἐμεῖς ὅμως νὰ μὴν κοιμόμαστε. Νὰ εἴμαστε ἄγρυ­πνοι καὶ νηφάλιοι. Πάρα πολλοὶ δυστυχισμένοι συ­νάνθρωποί μας ζοῦν μέσα σ’ ἕνα ἀδιαπέραστο πνευμα­τικὸ σκότος, τέρπονται ἀπὸ τὴν φιληδονία καὶ τὴν κε­νοδοξία, κολυμπᾶνε στὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες τους. «Ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρα­κα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σω­τηρίας».

Νὰ εἴμαστε νηφάλιοι, νὰ ἔχουμε τὸ πνεῦμα μας καθαρὸ καὶ ἤρεμο. Νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν θώρακα τῆς πί­στεως ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὰ πυρακτωμέ­να βέλη τοῦ πονηροῦ. Ἀγάπη νὰ εἶναι ἡ περιφρούρη­σή μας. Τὶς καρδιές μας νὰ γεμίζει ἡ φλογερὰ πίστη στὸν Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς σώζει, διότι «οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργὴν, ἀλλ’ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α’ Θε. 5, 9).

Λάβαμε ἀμέτρητους καρποὺς τῆς θείας χάρης. Τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ θεῖο του Αἷμα εἶναι ὁ φύ­λακάς μας. Ἔχοντας τέτοιο φύλακα χωρὶς φόβο μπο­ροῦμε νὰ παρουσιαστοῦμε στὴν Κρίση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπι­στολὴ τοῦ λέει· «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρω. 13, 12).

Γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἀκολουθήσαμε τὸν Χριστὸ ἡ νύχτα τῆς ἁμαρτίας παρῆλθε καὶ πλησίασε ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας. Νὰ θυμόμαστε ὅτι τὴν ἡμέρα αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν προϋπαντήσουμε προετοιμασμέ­νοι, ντυμένοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης καὶ κρατώ­ντας τὴν ἀσπίδα τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ἀ­γάπης. Νὰ θυμόμαστε πάντα τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ· «Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύ­χνοι καιόμενοι» (Λκ. 12, 35).

Νὰ εἴμαστε πάντα σὲ ἐγρήγορση. Νὰ εἴμαστε σὰν τὸν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος εἶναι ἕτοιμος γιὰ ἕνα μακρινὸ ταξίδι καὶ ἔχει τὴν μέση του ζωσμένη. Νὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς πάντα δεμένο τὸ ζωνάρι στὴν μέση μας καὶ νὰ ζοῦμε ἔτσι ὥστε νὰ μὴν σβήνουν τὰ λυχνάρια μας, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ βγοῦμε νὰ προϋπαντήσουμε τὸν Κύριό μας. Ἀμήν. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)