Λουκ. κδ’ 9-10 Τετάρτη 11 Μαῒου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Καί   ὑποστρέψασαι   ἀπό   τόν   μνημεῖον   ἀπήγγειλαν ταῦτα  πάντα  τοῖς   ἕνδεκα   καί  πᾶσι  τοῖς  λοιποῖς.  Ἦσαν δέ ἡ Μαγδαληνή Μαρία καί Ἰωάννα καί Μαρία Ἰακώβου καί αἱ λοιπαί σύν αὐταῖς, αἱ ἔλεγον πρός τούς  ἀποστόλους  ταῦτα»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἀφοῦ ἐγύρισαν ὀπίσω ἀπό τό μνημεῖον, ἀνήγγειλαν ὅλα αὐτά εἰς τούς ἕνδεκα καί εἰς ὅλους τούς ἄλλους, πού ἦσαν μαζῆ μέ τούς Ἀποστόλους. Αἱ γυναῖκες δέ, πού τά ἔλεγαν αὐτά εἰς τούς Ἀποστόλους, ἦσαν ἡ Μαγδαληνή Μαρία καί Ἰωάννα καί ἡ Μαρία ἡ μήτηρ τοῦ Ἰακώβου, καί αἱ ἄλλαι πού ἦσαν μαζῆ των.»

ΣΧΟΛΙΟ

     «Ἐάν ὅμως εἰς τούς ἄλλους δέν ἀνεκοίνωσαν τίποτε αἱ γυναῖκες, δέν ἦτο ὅμως δυνατόν νά μή ἀναγγείλουν τήν χαρμόσυνον εἴδησιν εἰς τούς μαθητάς. Αὐτή ἄλλως τε ἦτο ἡ ρητή παραγγελία τοῦ ἀγγέλου. Οἱ ἑπόμενοι στίχοι τοῦ ἱεροῦ Λουκᾶ πού συμπληρώνει τόν Μᾶρκον, ἐκθέτουν τό γεγονός.
      «Ὑποστρέψασαι… ἀπήγγειλαν…». Μέ πόσην λιτότητα ἐκθέτει ὁ ἱστορικός τήν ἀναγγελίαν τῶν ὅσων εἶδαν καί ἤκουσαν εἰς τόν κενόν τάφον! Καμμία προσπάθεια νά ζωντανεύσουν τό γεγονός, νά παρουσιάσουν μέ ζωηρά χρώματα τά ὅσα ἐκεῖ συνέβησαν. Ἁπλά, φυσικά «ἀπήγγειλαν», ἐξέθεσαν τά διατρέξαντα. Δέν ἀποκλείει βεβαίως ἡ ἔκφρασις κάποιαν συγκίνησιν ἤ ἔκπληξιν, πού θά κατεῖχε τᾶς γυναῖκας, ὅταν διηγοῦντο τά περιστατικά τῆς ἀγγελοφανείας καί τῆς διαβεβαιώσεως, τήν ὁποίαν τούς μετέδωκεν ὁ ἄγγελος, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος. Ὅμως ὅλα αὐτά μέ ἀκρίβειαν καί προσοχήν, ὥστε οὔτε νά μειώσουν, οὔτε νά ὑπερβάλουν τά πράγματα. Πόση προσοχή χρειάζεται, ὅταν μεταδίδωμεν μίαν πληροφορίαν, νά προσπαθῶμεν νά εἴμεθα ἀκριβεῖς, ἀντικειμενικοί, προσεκτικοί. Εἶναι καί αὐτό ἕνα γνώρισμα τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ἐνῶ ὁ κόσμος πλάθει πολλάκις φανταστικά γεγονότα ἤ ὑπερβάλλει καί «παραφουσκώνει» μικρά καί ἀσήμαντα, ὁ ἄνθρωπος πού προσέχει εἰς τόν ἑαυτόν του εἶναι συγκεκριμένος, θετικός καί ἀκριβής εἰς τάς ἀνακοινώσεις του.
      «Ἦσαν δέ ἡ Μαγδαληνή Μαρία… καί αἱ λοιπαί σύν αὐταῖς». Ἐδῶ ὁ ἱερός Λουκᾶς εὐρύνει τόν κύκλον τῶν μαθητριῶν, αἱ ὁποῖαι ἀνήγγειλαν εἰς τούς ἀποστόλους τά συμβάντα εἰς τόν τάφον. Προσθέτει εἰς τάς λοιπάς, περί τῶν ὁποίων ὁμιλοῦν οἱ ἄλλοι Εὐαγγελισταί, τήν Ἰωάνναν καί ἀναφέρει ἀνωνύμως καί ἄλλας πού ἦσαν μαζῆ των. Εἶναι καί αὐτή ἡ μαρτυρία μία ἐπί πλέον ἀπόδειξις, ὅτι πολλαί ὁμάδες γυναικῶν ἐπεσκέφθησαν τόν τάφον, ἐξ αὐτῶν δέ οἱ ἱεροί Εὐαγγελισταί ἀναφέρουν ὡρισμένας, τάς περισσότερον γνωστάς.» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ.Γεωργίου Δημοπούλου «Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου» Κεφ. Ἡ   ἀνακοίνωσις   εἰς   τούς   Ἀποστόλους. σελ. 34, Ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).