Ματθ.κη΄7 Σάββατο 7 Μαῒου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ταχύ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπό τῶν νεκρῶν, καί ἰδού προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε· ἰδού εἶπον ὑμῖν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     "Μή χάνετε καιρόν, ἀλλά τρέξατε γρήγορα καί εἴπατε εἰς τούς μαθητάς του, ὅτι ἀνέστη, δέν εἶναι πλέον μαζῆ μέ τούς νεκρούς, καί ἰδού πηγαίνει προτήτερα ἀπό σᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ θά τόν ἴδητε. Ἰδού σας εἶπα ἐκεῖνο, πού ἔλαβα ἔντολην νά σᾶς εἴπω."

ΣΧΟΛΙΟ (γ)

     «Ἰδού εἶπον ὑμῖν». Σᾶς μετέδωκα τήν παραγγελίαν πού ἔλαβον. Ὁ Θεός μοῦ τήν εἶπε. Δέν εἶναι ἰδική μου. Ἐκεῖνος διατάσσει. Ἐγώ ἁπλῶς μεταβιβάζω τήν παραγγελίαν. Καί τήν παραγγελίαν σᾶς τήν εἶπα· σᾶς τήν μετεβίβασα. Σεῖς τώρα μέ τήν σειράν σας καλεῖσθε νά τήν ἐκτελέσητε. Καί αἱ μέν γυναῖκες, ὅπως θά ἴδωμεν, ἔσπευσαν καί μετέφεραν τήν παραγγελίαν εἰς τούς μαθητάς. Ἡμεῖς ἐδῶ ἄς σημειώσωμεν τοῦτο τό ἀξιοπρόσεκτον δίδαγμα· ὅτι δηλαδή ὁ Θεός, ὅπως τότε ἀγγέλους ἐχρησιμοποίησε διά νά μεταδώσουν οὐράνια μηνύματα εἰς τάς μυροφόρους, ἔτσι χρησιμοποιεῖ πάντοτε ἀγγέλους διά νά μεταφέρουν εἰς τούς πιστούς μηνύματα σωτηρίας καί νά τούς ἐξυπηρετήσουν πνευματικῶς. Δι’ αὐτό καί ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ· «οὐχί πάντες εἰσί λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;» (Ἑβρ. α’ 14). Ὑπηρετικά πνεύμα¬τα εἶναι οἱ ἄγγελοι, λέγει ὁ τοῦ Θεοῦ Ἀπόστολος, οἱ ὁποῖοι ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεόν διά νά διακονήσουν καί ὑπηρετήσουν τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νά κληρονομήσουν τήν σωτηρίαν. Ἆραγε αἰσθανόμεθα τήν διακονίαν τῶν ἀγγέλων; Ἀκούομεν τά μηνύματα, πού μᾶς μεταφέρουν; Ἤ κωφεύομεν εἰς τάς προτροπάς καί ὑπομνήσεις των; Αὐτό πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήση. Διότι κατά τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως θά παρουσιασθοῦν οἱ ἄγγελοι καί θά βεβαιώσουν, ὅτι ὅλας τάς παραγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐπιμελῶς καί μετά προθυμίας τάς ἐξετέλεσαν, οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἐδείχθησαν ἀπρόθυμοι καί βαρύκοοι νά τάς ἀκούσουν καί συμμορφωθοῦν πρός αὐτάς. Τί θά ἀπαντήσωμεν τότε;   Ἀλλά τί ἠμποροῦμεν νά ἀπαντήσωμεν, ὅταν τόσον φανερά θά εἶναι ἡ  ἀμέλεια πού ἐδείξαμεν;" (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ.Γεωργίου Δημοπούλου «Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου» Κεφ. «Λειτουργικά πνεύματα», σελ. 28, Ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).