Δευτέρα 18 Ἀπριλίου 2011 Ἰωάν. ιε´7

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ἐάν μείνητε ἐν ἐμοί καί τά ρήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὅ ἐάν θέλητε αἰτήσασθε καί γενήσεται ὑμῖν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐάν παραμείνετε ἡνωμένοι μέ ἐμέ καί ἐάν οἱ λόγοι μου μείνουν εἰς τά βάθη τῶν καρδιῶν σας, ὡς παντοτεινός φω¬τισμός καί ὁδηγός σας, ὁ,τιδήποτε θέλετε, ζητήσατέ το διά τῆς προσευχῆς καί θά σᾶς γίνη. Μή ἀμφιβάλλετε δέ ὅτι, ὅταν θά ζητήσετε ἀπό τόν Πατέρα μου νά σᾶς βοηθήση διά νά παραγάγετε τόν καρπόν τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος, θά εἰσακουσθῆ τό αἴτημά σας.

ΣΧΟΛΙΟ

     «Εἶναι ἄξιον προσοχῆς, ὅτι ὁ Κύριος ἐνταῦθα δύο γνωριίσματα ζητεῖ νά ἔχουν οἱ προσκολλημένοι εἰς αὐτόν. Τό πρῶτον· νά μένουν μαζῆ του ἡνωμένοι διά τῆς πίστεως τῆς σταθερᾶς καί ἀμετακινήτου. Τό δεύτερον· νά μένουν τά ρήματά του καί οἱ λόγοι του ἐν αὐτοῖς. Δηλαδή ὄχι ἁπλῶς καί μό¬νον εἰς τήν διάνοιαν ὡς σκέψις καί γνῶσις, ἀλλά καί εἰς τήν καρδίαν. Καί νά μεταβάλλονται εἰς ἔργα ἀρετῆς καί ἁγιότητος, εἰς ἔργα ὑπακοῆς εἰς τό θέλημά Του τό ἅγιον, εἰς ἐκδηλώσεις πένθους πνευματικοῦ διά τάς ἁμαρτίας των, εἰς ἔργα ἀγάπης καί εὐποιίας. Ὅταν αὐτά εἶναι πραγματικότης εἰς τόν πιστόν, τότε ὁ Κύριος ὑπόσχεται ὄχι ἁπλῶς, ὅτι θά ἀναγνωρίζη ἐκεινούς ὡς ἰδικούς Του, ἀλλά ἀσυγκρίτως περισσότερον. Θά ζητοῦν οἱ πιστοί ἀπό τόν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Υἱοῦ Του ὅ,τι εἶναι χρήσιμον διά τήν πνευματικήν των ζωήν καί τάς ἀπαραιτήτους ὑλικάς ἀνάγκας καί θά τούς δίδεται.
     «Ὁ ἐάν θέλητε αἰτήσασθε κσί γενήσεται ὑμῖν». Δέν εἶναι μόνον τῆς Ἁγίας Γραφῆς σταθερόν δίδαγμα τοῦτο. Εἶναι αὐτό καί προσωπική πεῖρα τῶν πράγματι εὐσεβῶν καί ἀφωσιωμένων εἰς τόν Θεόν ἀνθρώπων. Ποιοί ἐζήτησαν ἀπό τόν Θεόν πράγματα χρήσιμα διά τήν πνευματικήν των ζωήν καί δέν τά ἔλαβον; Δέν ἔλαβον μάλιστα «ὑπερεκπερισσοῦ, ὧν ἠτήσαντο»; (Ἐφεσ. γ’ 20). Ἄς κάμη τόν κόπον ὁ ἀναγνώστης νά μελετήση τήν Καινή ν Διαθήκην καί θά πεισθῆ ὅτι, ὅ,τι μετά πίστεως ἐζητήθη ἀπό τόν Θεόν, ὁ Θεός τό ἔδωκε.
     Δέν εἶναι ὅμως μόνον αὐτό. Καί κάτι ἄλλο πολύ μεγάλο ἐκφράζει ὁ ἑπόμενος στίχος.» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ.Γεωργίου Δημοπούλου «Πρό τῆς Θυσίας» Κεφ. Τά θαυμαστά  ἀποτελέσματα  τῆς  μετά  τοῦ  Κυρίου ἑνώσεως. σελ. 97, Ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).