Ἄλλοι μακαρισμοί, εἴκοσι κεφάλαια (γ) Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2011

Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2011

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Ἄλλοι μακαρισμοί, εἴκοσι κεφάλαια (γ)

    «Μή νομίσεις, ἀδελφέ, ὅτι πρόκειται νά ζήσεις πολύ χρόνο ἐπάνω στή γῆ, καί μή χαλαρώσεις τόν ἑαυτό σου στή μελέτη τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί πράξεων, καί ἔρθει ξαφνικά ἡ προσταγή τοῦ Κυρίου καί σέ βρεῖ νά ἁμαρτάνεις, χωρίς νά ἔχεις πιά καιρό μετανοίας, οὔτε καιρό συγχώρησης. Καί τί θά πεῖς στό θάνατο κατά τήν ὥρα τοῦ χωρισμοῦ, ἀδελφέ; Διότι συμβαίνει νά μήν ἐπιτρέπει ἡ προσταγή τοῦ Κυρίου νά παραμείνεις οὔτε στιγμή ἐπάνω στή γῆ. Πολλοί νόμισαν ὅτι πρόκειται νά ζήσουν πολύ χρόνο στή γῆ, ἀλλά ἦρθε ξαφνικά ὁ θάνατος καί βρῆκε τόν ἄνθρωπο, τόν ἁμαρτωλό καί πλούσιο, πού λογάριαζε πολλά τά χρόνια του, πού νόμιζε ὅτι θά ζήσει μέ ἄνεση στή γῆ, πού μετροῦσε μέ τά δάχτυλα τά κεφάλαια καί τούς τόκους, πού διαιροῦσε τά ἄφθονα πλούτη του καί τά ἀναλογοῦσε σέ πολλά χρόνια. Ἦρθε ξαφνικά ὁ θάνατος καί σέ μία στιγμή ἐξαφάνισε συγχρόνως ὅλο τόν ὑπολογισμό καί τόν πλοῦτο καί τή μέριμνα τοῦ μάταιου χρόνου. Ἦρθε ἐπίσης ὁ θάνατος καί βρῆκε τόν δίκαιο ἄνδρα νά μαζεύει καλό οὐράνιο πλοῦτο μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία, νά ἔχει πάντοτε μπροστά στά μάτια του τό θάνατο, νά μή φοβᾶται τήν παρουσία τοῦ θανάτου καί τό χωρισμό ἀπό τό σῶμα. Ἔτσι νά προσμένεις καί σύ πάντοτε, σάν συνετός καί πνευματικός ἄνθρωπος, κάθε μέρα τό θάνατο, τό χωρισμό ἀπό τό σῶμα, τήν παρουσία τοῦ δικαστικοῦ βήματος τοῦ Κυρίου. Ἑτοίμασε κάθε μέρα τό λυχνάρι σου, σάν πρόθυμος καί φρόνιμος ἄνθρωπος• πρόσεξε τοἐπίσης κάθε ὥρα, μέ δάκρυα καί προσευχές, νά μή σβήσει. Ὅσο χρονικό διάστημα, ἀγαπητέ μου, εἶσαι ἐλεύθερος, βιάσου. Διότι ἔρχεται ὁ καιρός σου γεμάτος ἀπιστία, χαλάρωση, ραθυμία, σκληρότητα, ὁ ὁποῖος δέν ἐπιτρέπει νά συλλογίζεσαι αὐτά πού εἶναι ἀνώτερα ἀπό τή δική του σύγχυση. Προσέχετε, ἀγαπητοί, πώς ἀναπτύσσονται ὅλα τά πονηρά καί προοδεύουν κάθε μέρα τά κακά. Προχωρεῖ ἡ πονηρία. Ὅλα αὐτά φανερώνουν τή σύγχυση πού ἔρχεται καί τή μεγάλη θλίψη πού πρόκειται νά ἔρθει σέ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς. Ἀπό τίς ἁμαρτίες μας προοδεύουν κάθε μέρα ὅλα αὐτά, καί ἀπό τή χαυνότητά μας προχωροῦν τά πονηρά ἐπάνω στή γῆ.  Μέ τό νά γίνουμε ἄγρυπνοι, φιλόθεοι, πολεμιστές, κάθε μέρα θά νικήσουμε στόν πόλεμο τοῦ Πονηροῦ, ὡς τέλειοι φιλόθερι• ἄς διδαχθοῦμε καί τίς συνήθειες τοῦ πολέμου• διότι εἶναι ἀόρατος. Συνήθειες αὐτοῦ τοῦ πολέμου εἶναι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό ὅλα τά γήινα. Ἄν προσμένεις κάθε μέρα τό θάνατο σάν νά εἶναι μπροστά στά μάτια σου, δέ θά ἁμαρτήσεις. Ἄν ἀπαλλαγεῖς ἀπό τά γήινα πράγματα, δέ θά ὑποχωρήσεις στόν πόλεμο." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας)