Πῶς ἀποκτᾶ κανείς τήν ταπεινοφροσύνη Ἑκατό κεφάλαια (α) Τρίτη 12 Ἀπριλίου 2011

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
 Πῶς ἀποκτᾶ κανείς τήν ταπεινοφροσύνη Ἑκατό κεφάλαια (α)

Κεφάλαιο  1

     "Ἀρχή τῆς καρποφορίας εἶναι τό ἄνθος καί ἀρχή τῆς ταπεινοφροσύνης ἡ ὑπακοή ἐν Κυρίῳ. Καρπός πάλι τῆς ὑπακοῆς εἶναι ἡ μακροθυμία. Καί ἡ μακροθυμία εἶναι καρπός τῆς ἀγάπης• ἡ ἀγάπη ἄλλωστε εἶναι σύνδεσμος τῆς τελειότητας• τελειότητα ὡστόσο εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου εἶναι φωτεινή καί φωτίζει τά μάτια, καί τά φωτισμένα μάτια ξεφεύγουν τούς δρόμους τῶν παράνομων ἀνθρώπων.
      Ἄς εἶναι λοιπόν γιά σένα ἡ ταπεινοφροσύνη θρόνος καί ἔνδυμα τῆς ἀποστολῆς σου. Καί ἡ ὁμιλία σου ἄς εἶναι, ὅταν χαιρετᾶς τούς ἄλλους, χαρούμενη, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Σωτήρας Χριστός εἶπε• «Νά εἶστε τέλειοι, ὅπως ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος εἶναι τέλειος». Ἀπό ποῦ ὅμως θά γίνει φανερή ἡ ὑψηλοφροσύνη, ἡ ὁποία εἶναι ἀνυπάκουη; Εἶναι ἀνυπάκουη καί ἀπείθαρχη καί παρασύρεται ἀπό τόν δικό της λογισμό. Ἡ ταπεινοφροσύνη ἀπεναντίας εἶναι ὑπάκουη, πειθαρχική, ἐπιεικής καί ἀπονέμει τιμή σέ μικρούς καί μεγάλους. Αὐτός πού τήν ἔκανε κτῆμα του, πιστεύω ὅτι θά πάρει ἀπό τόν Κύριο τό μισθό του, μαζί μέ αἰώνια ζωή.

 Κεφάλαιο 2

     "Ἄν κατοικεῖτε δύο σέ ἕνα κελλί, νά προσέχετε τούς ἑαυτούς σας μέ ἀκρίβεια, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀνάμεσά σας. Διότι ὁ ἴδιος ἔχει πεῖ• «Ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό ὀνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἀνάμεσά τους». Διότι καί ἄν ἀκόμη ἐμεῖς, ἐπειδή εἴμαστε ἀνάξιοι, δέν τόν βλέπουμε, ὅμως ὁ ἴδιος, ὡς Θεός, εἶδε καί βλέπει καί τίς σκέψεις καί τά ἔργα τοῦ καθενός. Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κεφάλαιο 3

     Ἀκούσαμε τή Σοφία Σειράχ νά λέει• «Γιά τόν πόρνο ἄνθρωπο κάθε ψωμί εἶναι γλυκό· δέ θά σταματήσει νά ἁμαρτάνει ὡσότου πεθάνει. Ὁ ἄνθρωπος πού προσβάλλει τό συζυγικό του κρεβάτι, λέει μέσα του· "Ποιός μέ βλέπει; Ποιόν ἔχω νά φοβηθῶ; Ὁλόγυρά μου ὑπάρχει σκοτάδι καί οἱ τοῖχοι μέ κρύβουν κανείς λοιπόν δέ μέ βλέπει• τίς ἁμαρτίες μου δέ θά τίς θυμηθεῖ ὁ Ὕψιστος". Καί τό μόνο πού φοβᾶται εἶναι τά μάτια τῶν ἀνθρώπων ἀλλά δέν ἔμαθε ὅτι τά μάτια τοῦ Κυρίου εἶναι μύριες φορές φωτεινότερα ἀπό τόν ἥλιο, καί βλέπουν ὅλους τούς δρόμους τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, καί διεισδύουν στά πιό κρυφά μέρη. Προτοῦ νά δημιουργηθοῦν, τά πάντα ἦταν γνωστά σ’ αὐτόν ἀσφαλῶς τά γνωρίζει καί μετά τή δημιουργία τους. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος θά τιμωρηθεῖ στίς πλατεῖες τῆς πόλης, καί ἐκεῖ ὅπου δέν τό περίμενε, θά συλληφθεῖ»." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας)