Μακαρισμοί, πενήντα πέντε κεφάλαια (στ) Τετάρτη 6 Ἀπριλίου 2011

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μακαρισμοί, πενήντα πέντε κεφάλαια (στ)

     Ἄς μή δυσπιστήσουμε λοιπόν, ἀγαπητοί, οὔτε νά ἀδιαφορήσουμε στά καθήκοντά μας, ἀλλά μέ ἀκόμη περισσότερο θάρρος ἄς χτυπήσουμε τή θύρα. Διότι ὅσο ἐπιμένεις νά χτυπᾶς, τόσο περισσότερο αὐξάνεται ὁ μισθός σου. Νά προσέχεις καί νά ἀγρυπνᾶς κάθε μέρα• διότι τήν ὥρα πού δέν περιμένεις θά στείλει ὁ Κύριος τούς Ἀγγέλους του γιά νά σέ μαζέψουν καί νά σέ βάλουν στήν ἀποθήκη τῆς ζωῆς, στή χορεία τῶν δικαίων, γιά νά ἀναπαυθεῖς στό ἑξῆς καί νά εἶσαι ἀμέριμνος, ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει πόλεμος καί ἀντίπαλος• διότι ἐκεῖ ἔχει καταργηθεῖ ὁ ἐχθρός πού πολεμᾶ, καί οἱ ἀφορμές τοῦ πολέμου. Εἶναι ἄλλωστε ἀφορμή τοῦ πολέμου ἡ ἐπιθυμία τοῦ κάλλους γιά τή σαρκική ἁμαρτία. Ἀλλά στούς οὐρανούς οὔτε νυμφεύονται οὔτε παντρεύονται, ἀλλά εἶναι ὅπως οἱ Ἄγγελοι στόν οὐρανό. Ἀκόμη, εἶναι ἀφορμές τοῦ πολέμου ὁ πλοῦτος, ἡ ἐπίγεια δόξα• ἀλλά ὅλα αὐτά εἶναι φθαρτά, ἐπειδή εἶναι ἐπίγεια• γι’ αὐτό καί κάποιος ἀπό τούς Ἁγίους μας διδάσκει λέγοντας· «Μήν ἀγαπᾶτε τόν κόσμο, οὔτε τά πράγματα πού εἶναι στόν κόσμο. Ἄν κάποιος ἀγαπᾶ τόν κόσμο, δέν ὑπάρχει μέσα του ἡ ἀγάπη γιά τόν Πατέρα• διότι ἡ ἐπιθυμία τῆς σάρκας καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ματιῶν καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ πλούτου δέν προέρχονται ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά ἀπό τόν κόσμο. Καί ὁ κόσμος παρέρχεται, καί ἡ ἐπιθυμία του• ἐκεῖνος ὅμως πού κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει αἰώνια». Ὅπως δηλαδή αὐτός πού ἔπεσε σέ μέρος γεμάτο ἀγκάθια ὑποφέρει καθώς τόν ἐνοχλοῦν αὐτά, ὡσότου νά βγεῖ σέ τόπο καθαρό·  καί ὅταν βγεῖ σέ καθαρό τόπο, δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τά ἀγκάθια• ἔτσι καί οἱ Ἅγιοι, ὅταν ἔπεσαν στόν ἴδιο τόπο, χρησιμοποίησαν τήν προθυμία καί τή φιλοπονία σάν ὑποδήματα, καί παρόλο πού βάδισαν ἀνάμεσα στά ἀγκάθια, δέν πληγώθηκαν ἀπ’ αὐτά. Ὅσοι ὅμως ἐπιδίωξαν τήν ἀμέλεια καί ἐγκατέλειψαν τόν ἑαυτό τους ἐντελῶς στήν ὀκνηρία, καταπληγώθηκαν ἀπ’ αὐτά. Φανερώνοντας μάλιστα ὁ Κύριος αὐτό τό πρᾶγμα, πρόσταξε νά δοθοῦν στόν ἄσωτο γιό, πού ἐπέστρεψε, ὑποδήματα γιά τά πόδια του, ὑστέρα ἀπό τή στολή καί τό δαχτυλίδι, γιά νά πατήσει μέ θάρρος καί χωρίς φόβο τό κεφάλι τοῦ Ὄφεως. Παρομοιάζει μάλιστα μέ τόπο γεμάτο ἀγκάθια τήν παρούσα ζωή, στήν ὁποία οἱ ἁμαρτίες φυτρώνουν σάν ἀγκάθια• καί μέ καθαρό τόπο παρομοιάζει τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πόλη τοῦ μεγάλου Βασιλιά, ὅπου δέν ὑπάρχει ὀδύνη καί λύπη καί στεναγμός• αὐτή μακάρι νά τήν ἀπολαύσουμε ὅλοι ἐμεῖς, μέ τή χάρη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας)