Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Πέμπτη  24  Μαρτίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς• Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις• Καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδόν εἰδέναι; Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή• οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ. Εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν· καὶ ἀπ’ ἄρτι   γινώσκετε   αὐτὸν   καὶ   ἑωράκατε   αὐτὸν"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Λέγει εἰς αὐτὸν ὁ Θωμᾶς Κύριε, δὲν εἰξεύρομεν ποὺ πηγαίνεις τώρα καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίσωμεν τὸν δρόμον; Λέγει εἰς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς. Ἐγώ εἶμαι ὁ μοναδικὸς δρόμος, διὰ τοῦ ὁποίου ἠμπορεῖ κανείς νὰ φθάση εἰς τὸν οὐρανόν. Διότι συγχρόνως ἐγώ εἶμαι καὶ ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια καὶ ἡ πραγματικὴ καὶ πηγαία ζωή. Κανεὶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔλθη πρὸς τὸν Πατέρα καὶ νὰ μετάσχη τῆς μακαρίας του ζωῆς, παρὰ μόνον δι’ ἐμοῦ, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς διδασκαλίας μου σᾶς γνωρίζω τὸν Πατέρα μου καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς θυσίας μου ὡς αἰώνιος Ἀρχιερεὺς σᾶς συμφιλιώνω μὲ αὐτόν. Ἐὰν μὲ εἴχατε γνωρίσει καλά, θὰ ἐγνωρίζατε καὶ τὸν Πατέρα μου. Καὶ ἀπὸ τώρα ὁπότε θὰ δοξασθῶ καὶ θὰ σᾶς στείλω τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, αὐτὸ θὰ σᾶς φωτίση καὶ θὰ τὸν γνωρίσετε… Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸ θὰ γίνη ἀσφαλῶς εὐθὺς μετὰ τὸ πάθημά μου καὶ τὴν ἐπί τοῦ σταυροῦ θυσίαν μου, δι’ αὐτὸ ἠμπορῶ ἀπὸ τώρα νὰ εἰπῶ, ὅτι ἐγνωρίσατε καὶ ἔχετε ἴδει τὸν Πατέρα.¨

ΣΧΟΛΙΟ (β)

      "Καί ἡ ζωή". Ἰδοὺ  καὶ  τὸ  τρίτον  γνώρισμα  τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἡ Ζωή. Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ἡ πραγματικὴ ζωή. Ἔξω ἀπὸ Αὐτὸν δὲν ὑπάρχει ζωή. Αὐτὸς εἶναι συγχρόνως ἡ ἀστείρευτος πηγὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὁ τροφοδότης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, ὁ ἀνακαινιστῆς τῆς ζωῆς των. Καὶ ὅποιος ἑπομένως ζῆ ἐν τῷ Χριστῷ, αὐτὸς ἀντλεῖ συνεχῶς ζωὴν ἀπὸ Ἐκεῖνον, τρέφεται συστηματικῶς ἀπὸ τὴν ζωήν του καὶ πλήρης πνευματικῆς ζωῆς ὁδηγεῖται εἰς τὴν μακαρίαν  καὶ αἰώνιον ζωήν.
      Πῶς ὅμως ὁ Κύριος εἶναι ἡ ζωή; Εἶναι πρῶτον, διότι ὁ λόγος του ὁ ἅγιος εἶναι ζωή. Καὶ ὅπως ἡ τροφὴ ἡ ὑλικὴ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν συντήρησιν καὶ τὴν προαγωγὴν τῆς σωματικῆς, τῆς ὀργανικῆς ζωῆς, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὁ λόγος του τρέφει τὴν πνευματικήν τοῦ πιστοῦ ζωήν. Πολλάκις ἐτόνισεν ὁ Κύριος τὴν ἀλήθειαν αὐτήν. Ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὴν μεγάλην του πρὸς τοὺς Καπερναῒτας ὁμιλίαν, τὴν ὁποίαν μᾶς διέσωσεν ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης καὶ εὑρίσκεται εἰς τὸ 6ον κεφάλαιον τοῦ εὐαγγελίου του, τὸν λόγον του τὸν παρέβαλε πρὸς ἄρτον ποὺ δίδει ζωήν. "Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινὸν· ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ" (στίχ. 32-34). Δηλαδὴ ὁ μὲν Μωυσῆς ἔδωκεν εἰς τοὺς προγόνους σας ἄρτον, τὸ μάννα δηλαδή, μὲ τὸν ὁποῖον ἐτράφησαν ἐκεῖνοι εἰς τὴν ἔρημον. Ὅμως ὁ ἄρτος ἐκεῖνος οὔτε πραγματικὸς οὐράνιος ἄρτος ἦτο, οὔτε ὁ Μωυσῆς τὸν ἔδωκεν. Ἐδόθη ἀπὸ τὸν Πατέρα μου, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθητικῶς θὰ σᾶς δίδη ἀπὸ τὸν ἄρτον αὐτὸν τὸν οὐράνιον. Διότι ὁ ἄρτος, ποὺ πολὺ περισσότερον ἀπὸ τὸν ἄρτον τὸν ὑλικόν δίδεται ἀπὸ τὸν Θεόν καὶ εἶναι δι’ αὐτὸ ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἄρτος τοῦ Θεοῦ, εἶναι αὐτὸς ποὺ καταβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανόν καὶ μεταδίδει ζωὴν ἀθάνατον εἰς ὅλον τὸν κόσμον.
     Αὐτὴν τὴν οὐρανίαν τροφὴν ποὺ μᾶς μεταδίδει ζωὴν πνευματικήν μᾶς ἐχάρισεν ὁ Κύριος. Καὶ δὲν ἔχομεν, παρὰ τὴν τροφὴν αὐτὴν νὰ τὴν προσλαμβάνωμεν, μελετῶντες καὶ ἐφαρμόζοντες τὸν θεῖον λόγον διὰ νὰ ἔχωμεν πολλὴν πνευματικὴν ζωήν." (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Γεωργίου Δημοπούλου "Πρό τῆς Θυσίας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").