Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 Ἰωάν ιδ΄2-4

Σάββατο  19  Μαρτίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Ἐν τῇ οἰκίᾳ τὸν πατρός μου μοναὶ πολλαὶ εἰσιν εἰ δὲ μὴ εἶπον ἂν ὑμῖν. πορεύομαι ἑτοιμᾶσαι τόπον ὑμῖν καὶ ἐὰν πορευθῶ χαὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. Καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν  οἴδατε"  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Εἰς τὴν εἰς οὐρανοὺς οἰκίαν τοῦ Πατρός μου ὑπάρχουν πολλοὶ τόποι διαμονῆς, ἀρκετοὶ διὰ νὰ δεχθοῦν καί σᾶς καὶ ὅλους τούς πιστούς. Δι’ αὐτὸ λοιπὸν ἔχετε πίστιν καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Θεόν. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχον πολλοὶ τόποι διαμονῆς εἰς τὸν οὐρανόν, θὰ σᾶς τὸ ἔλεγα. Ἀλλ’ ὑπάρχουν. Καὶ ἐγώ πηγαίνω τώρα νὰ σᾶς ἑτοιμάσω τόπον, διότι διὰ νὰ ἀνοιχθῆ ἡ εἴσοδος τοῦ οὐρανοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ μεσιτεία μου. Δι’ αὐτὸ δὲ πρέπει νὰ πιστεύετε εἰς ἐμέ. Καὶ ἐὰν ὑπάγω καὶ σᾶς ἑτοιμάσω εἰς τοὺς οὐρανοὺς τόπον, πάλιν θὰ ἔλθω πλησίον σας κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου Δι’ ἕνα ἕκαστον ἀπό σᾶς, καὶ κατὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν μου δι’ ὅλους σας καὶ θὰ σᾶς παραλάβω πλησίον μου, διὰ νὰ εἶσθε καὶ σεῖς ἐκεῖ ὅπου εἶμαι ἐγώ. Καὶ τὸ μέρος, εἰς τὸ ὁποῖον πηγαίνω ἐγώ τώρα, τὸ ξεύρετε, καθὼς ξεύρετε καὶ τὸν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἐκεῖ."

ΣΧΟΛΙΟ (α)

     "Ἀλλὰ δὲν σταματᾶ ἕως ἐδῶ ὁ Κύριος. Συνεχίζει τὴν πρὸς τοὺς μαθητάς ὁμιλίαν του, προσάγων καὶ νέας ἀποδείξεις διὰ νὰ πεισθοῦν ἐκεῖνοι, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ταράσσωνται καὶ νὰ ἀνησυχοῦν, ἀλλά νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν ἑαυτὸν τους ἀπολύτως εἰς τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Πατρός. Τοὺς ὑπενθυμίζει λοιπὸν τὴν μεγάλην ἀλήθειαν, κατὰ τὴν ὁποίαν βασιλείαν αἰώνιον ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός διὰ τοὺς πιστούς του. Βασιλείαν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ὑπάρχουν δοκιμασίαι καὶ θλίψεις, οὔτε ταράσσεται ἀπὸ τὰ κύματα τῶν διωγμῶν, ἀλλά γαλήνη   καὶ εἰρήνη πλήρης  ἐπικρατεῖ.
     Ἀλλ’ ἂς ἐμβαθύνωμεν περισσότερον εἰς τὰ νοήματα τῶν μεγάλων αὐτῶν λόγων.
     "Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσι". Ποῖος ἠμπορεῖ νὰ συλλάβη τὸν πλοῦτον τῶν οὐρανίων θησαυρῶν, τοὺς ὁποίους ἐπιφυλάσσει "ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει" Θεός διὰ τοὺς ἐκλεκτούς του; Τί εἶναι αἱ κατοικίαι αἱ πολυτελεῖς καὶ ἄνετοι, εἰς τὰς ὁποίας κατοικοῦν οἱ πλούσιοι τῆς γῆς; Τί εἶναι τὰ μέγαρα καὶ τὰ παλάτια, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνδιαιτῶνται οἱ βασιλεῖς, μὲ τὰς εὐρυχώρους αἰθούσας καὶ τὸν βαρύτιμον ἐξοπλισμόν, μὲ τὰς χρυσᾶς διακοσμήσεις καὶ τὴν ἐξεζητημένην ἐπίπλωσιν, ἐμπρὸς εἰς τὸν πλοῦτον τῶν οὐρανίων δωμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχει ἑτοιμάσει διὰ τοὺς ἰδικοὺς του ὁ Κύριος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου; Μόνιμα καὶ ἀσάλευτα τὰ οὐράνια αὐτὰ δώματα περιμένουν τοὺς πιστοὺς νὰ τά καταλάβουν. Νὰ ζήσουν ἐκεῖ ἐν ἐπικοινωνίᾳ μὲ τὸν Θεόν, εἰς ἀτμόσφαιραν εὐφροσύνης καὶ μακαριότητος. Ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὸ 21ον κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως περιγράφει τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν μὲ ἔξοχα χρώματα. Τὴν παραβάλλει πρὸς πόλιν ποὺ καταβαίνει ἐκ τῶν οὐρανῶν ἀπό τοῦ Θεοῦ, ἀπαστράπτουσαν ἀπὸ μεγαλεῖον καὶ πλοῦτον καὶ διακοσμήσεις ὑπερόχους. Οἱ θεμέλιοί της εἶναι ἀπὸ χρυσὸν καὶ ἴασπιν καὶ σάπφειρον καὶ χρυσόλιθον καὶ ἀπὸ ἄλλους πολύτιμους λίθους, ἐνῷ κάθε μία ἀπὸ τὰς πύλας της εἶναι κατεσκευασμένη ἀπὸ μαργαρίτας πολύτιμους καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως ἀπὸ καθαρὸν χρυσόν.
     Δὲν ἔχει σημασίαν ἂν εἴμεθα εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν πτωχοὶ καὶ ἄσημοι καὶ ἄγνωστοι εἰς τοὺς πολλούς. Δὲν ἔχει σημασίαν, ἂν κατοικοῦμεν εἰς καλύβας καὶ ὑπόγεια. Δὲν θὰ ἐξετάση ὁ Κύριος, ἂν κατέχωμεν προσόντα μεγάλα κατὰ κόσμον. Σημασίαν ἔχει, ἂν εἰργάσθημεν διὰ τὴν ψυχήν μας, ἂν ἠγωνίσθημεν κατὰ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἂν ἀπεφασίσαμεν νὰ ζήσωμεν κατὰ Θεόν. Ἐὰν αὐτὰ ὑπάρχουν, εἶναι πλέον ἤ βέβαιον, ὅτι αἱ "μοναὶ" τοῦ Πατρὸς μᾶς περιμένουν." (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Γεωργίου Δημοπούλου "Πρό τῆς Θυσίας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").