Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Ἰωάν. ιγ΄34-35

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Ἐντολήν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις"  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Σᾶς δίδω νέαν ἐντολήν νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ νὰ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγώ σᾶς ἠγάπησα, δηλαδὴ μὲ ἀγάπην πλήρη καὶ τελείαν. Ἔτσι θὰ μάθη ὁ κόσμος ὅλος, ὅτι εἶσθε ἰδικοί μου μαθηταί. Μόνον τότε, ὅταν ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας."

ΣΧΟΛΙΟ  (γ)

     "Καθὼς ἐγώ ἠγάπησα ὑμᾶς", εἶπεν ὁ Κύριος. Καὶ μὲ ποίαν ἀγάπην μᾶς ἠγάπησε; Μὲ ἀγάπην πλήρη καὶ τελείαν. Μὲ ἀγάπην, ἡ ὁποία ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου, ὥστε νὰ σαρκωθῆ ὁ προαιώνιος Λόγος, νὰ προσλάβη τὴν πτωχὴν ἀνθρωπίνην σάρκα, νὰ διωχθῆ, νὰ διέλθη τὰ τρία ἔτη τῆς δημοσίας του δράσεως ἐν μέσῳ κόπων καὶ ποικίλων ταλαιπωριῶν καὶ κινδύνων διὰ νὰ διδάξη τὴν σῴζουσαν ἀλήθειάν του, διὰ νὰ "εὕρῃ καὶ σώσῃ τὸ ἀπολωλὸς" (Ματθ. ιη΄ 11), διὰ νὰ καταλήξη τέλος εἰς τὸν ἐπονείδιστον τοῦ σταυροῦ θάνατον, νὰ θανατωθῆ ἡ ἀνθρωπίνή του φύσις, διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων.
      Ὁ θεῖος ἀπόστολος Πέτρος εἰς τὴν ὡραίαν ὁμιλίαν του εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Κορνηλίου, καθὼς ἱστοροῦν αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐσημείωσεν ἰδιαιτέρως, ὅτι ὁ Κύριος "διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπό του διαβόλου" (ι’ 38). Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Κύριος ἐβεβαίωσεν, ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι περὶ τοῦ ὁποίου ἔγραψεν ὁ προφήτης Ἡσαῒας "Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εἐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμάλωτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀναβλέψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους  ἐν ἀφέσει,  κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν" (Λουκ. δ 18-19). Δηλαδὴ Πνεῦμα Κυρίου ἐπαναπαύεται εἰς ἐμέ τὸν Μεσσίαν διὰ νὰ συνεργάζεται μαζή μου εἰς τὸ σωτηριῶδες ἔργον μου. Καὶ μένει τὸ Πνεῦμα τοῦτο εἰς ἐμέ, διότι ὁ Κύριος μὲ ἔχρισεν ὡς ἄνθρωπον καὶ μὲ ἀπέστειλε νὰ κηρύξω τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας εἰς ἐκείνους ποὺ στεροῦνται τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι πνευματικῶς πτωχοὶ καὶ εἰς ἀθλίαν κατάστασιν. Μὲ ἔστειλε νὰ ἰατρεύσω ἐκείνους, τῶν ὁποίων ἡ καρδία ἔχει συντριβῆ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Μὲ ἔστειλε νὰ κηρύξω ἄφεσιν καὶ ἐλευθερίαν εἰς τοὺς δούλους καὶ αἰχμαλώτους τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ χαρίσω ἀνάβλεψιν εἰς ἐκείνους, ποὺ ἔχουν τυφλωμένον τὸν νοῦν ἀπὸ τὸν σκοτισμὸν τῶν παθῶν. Μὲ ἔστειλε νὰ ἀπολύσω καὶ νὰ στείλω ἐλευθέρους ἀπὸ κάθε ἐνοχήν ἐκείνους, ποὺ ἔχουν καταπληγωθῆ καὶ συντριβῆ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Μὲ ἔστειλε νὰ κηρύξω καὶ νὰ ἀναγγείλω τὴν ἔναρξιν τῆς νέας περιόδου, ἡ ὁποία εἶναι ἀρεστὴ εἰς τὸν Θεόν. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔφερεν εἰς πέρας ὁ πανάμωμος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄκραν ἀγάπην του, μὲ τὴν ὁποίαν μᾶς ἠγάπησε. Καὶ δι’ αὐτὴν τὴν ἀγάπην ὁμιλεῖ, ὅταν λέγη "καθὼς ἐγώ ἠγάπησα ὑμᾶς"."(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Γεωργίου Δημοπούλου "Πρό τῆς Θυσίας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").