Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (στ)

Πέμπτη 24  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (στ)

      "Μὴν ταράζεις σύναξη ἀσκητῶν, ποὺ ψάλλουν καὶ ὑμνοῦν τὸν Κύριο, παρακινούμενος ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τῶν λογισμῶν, γιὰ νὰ μὴν πέσει ἐπάνω σου κάποια τιμωρία, σταλμένη ἀπὸ τὸν Θεό• διότι τὸ νὰ ἁμαρτάνει κανεὶς στὸν Θεὸ εἶναι φοβερὸ καὶ ἀσυγχώρητο. Τὰ χαρίσματα τῶν προφητῶν ὑποτάσσονται στοὺς προφῆτες• διότι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀκαταστασίας, ἀλλὰ εἰρήνης.
      Ὅταν εἶσαι νέος νὰ ἀσκεῖς τὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἐργατικότητα• διότι ἡ ἐργατικότητα σὲ φυλάγει νὰ μὴ γίνεσαι βάρος στοὺς ἄλλους. Ἡ σιωπὴ πάλι διατηρεῖ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς ἄσβηστο, καὶ δὲν ἀφήνει νὰ σκοτεινιάζει ἡ λάμψη του ἀπὸ τὴν κακία.
      Ἂς εἶναι παρούσα μαζί σου ἡ ταπεινοφροσύνη σὲ κάθε τόπο καὶ σὲ ὅλα τὰ ἔργα ποὺ κάνεις• διότι, ὅπως τὸ σῶμα χρειάζεται τὸ ἔνδυμα, εἴτε ὑπάρχει καύσωνας εἴτε παρουσιάστηκε ὑπερβολικὸ κρύο, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ χρειάζεται διαρκῶς τὴν ἐνδυμασία τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀπόκτημα καλὸ καὶ ἐκλεκτό• καὶ αὐτὸ τὸ ξέρουν ὅλοι ὅσοι ἔσυραν ἀνεπαίσχυντα τὸν ζυγό της. Προτίμησε, καλύτερα, νὰ βαδίζεις γυμνὸς καὶ ξυπόλυτος, παρὰ νὰ εἶσαι ἀπογυμνωμένος ἀπὸ αὐτή• διότι αὐτοὺς ποὺ τὴν ἀγαποῦν τοὺς σκεπάζει μὲ τὴν προστασία τοῦ ὁ Κύριος.
      Ὅπως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ παραμένουν συνεχῶς στὸ πλοῖο οἱ θαλασσοπόροι καὶ νὰ μὴν ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸν τόπο αὐτὸς ποὺ ἔμεινε σὲ πανδοχεῖο, ἔτσι καὶ ἐμεῖς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μείνουμε αἰώνια σ’ αὐτὴ τὴ ζωή• διότι, ὅπως στὰ παραδείγματα αὐτά, ὁ ἄνθρωπος ὀνομάζεται ὁδοιπόρος καὶ θαλασσοπόρος, ἔτσι καὶ ἐμεῖς ἐδῶ ὀνομαζόμαστε ξένοι καὶ περαστικοί. Ἀτενίζοντας λοιπὸν προσεκτικὰ σ’ αὐτὰ μὲ τὰ μάτια τοῦ νοῦ, ἂς προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ἀναχώρησή μας ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή.
Ὅταν δεῖς τὸν ἑαυτό σου νὰ εἶναι γεμάτος μὲ ἀρετὲς καὶ νὰ ἔχει φτάσει στὴν κορυφή, τότε ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ ταπεινοφροσύνη, ὥστε μένοντας ἄθικτα τὰ θεμέλια νὰ διατηρηθεῖ τὸ οἰκοδόμημα ἀκλόνητο καὶ στέρεο, καὶ θὰ εἶναι σὲ μεγάλη ἀσφάλεια ὁ καρπός σου.
      Ἐκεῖνος ποὺ σκάβει λάκκο γιὰ τὸν πλησίον του θὰ πέσει μέσα σ’ αὐτὸν ὁ ἴδιος, καὶ ἐκεῖνος ποὺ στήνει παγίδα γιὰ τὸ δάσκαλό του, εἶναι ἄνθρωπος ἄσεβης καὶ παραβάτης τῶν ἐντολῶν γι’ αὐτὸ καὶ θὰ καταδικαστεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἰούδα ποὺ παρέδωσε τὸν Εὐεργέτη καὶ Διδάσκαλο σὲ χέρια ἄνομων." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)