Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ι)

Δευτέρα 28  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ι)

     "Μὴν καυχηθεῖς γιὰ τὴν ὡραιότητα τῆς ἐνδυμασίας σου, ἐνθυμούμενος τὴ μηλωτὴ τοῦ Ἥλιου καὶ τὸν σάκκο τοῦ Ἠσαια•  ὅπως εἶναι γραμμένο•  Πήγαινε καὶ βγάλε τὸν σάκκο ἀπὸ τὴ μέση σου, καὶ λῦσε τὰ σανδάλια ἀπὸ τὰ ποδιά σου. Καὶ τὸ ἔνδυμα τοῦ Βαπτιστοῦ μὴν τὸ ξεχνᾶς. Μὴ λοιπὸν γίνεις ἀξιοθαύμαστος μὲ τὸ λαμπρὸ ἔνδυμα, ἀλλὰ ἂς λάμψει τὸ φῶς σου μπροστὰ σὲ ὅλους μὲ τὰ καλὰ ἔργα, γιὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ Κύριος.
      Μιλώντας στοὺς ἄλλους γιὰ τὴν πίστη, σκέψου, ἂν ἔχεις κάνει ἒ’ργὰ πίστεως. Ἂν ὅμως ἐπιθυμεῖς πολὺ μόνο νὰ λὲς καὶ νὰ ἀκοῦς, θὰ εἰπωθεῖ γιὰ σένα αὐτὸ ποῦ εἶναι γραμμένο•  Θέλεις νὰ μάθεις, ἄνθρωπε ἀνόητε, ὅτι ἡ πίστη χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νεκρή; Διότι πραγματικὰ εἶναι νεκροὶ ὅλοι ὅσοι ὁμολολογουν ὅτι γνωρίζουν τὸν Θεό, ἀλλὰ τὸν ἀρνοῦνται μὲ τὰ ἔργα τους, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο, καὶ εἶναι ἄνθρωποι σιχαμεροὶ καὶ ἀπείθαρχοι καὶ ἀνίκανοι γιὰ κάθε καλὸ ἔργο. Ἔσυ λοιπὸν νὰ ἔχεις ταπεινὸ φρόνημα, γιὰ νὰ μὴν ἀνεβεῖς σὲ ἐπικίνδυνο ὕψος καὶ ὑποστεῖς φοβερὴ πτώση. Νὰ ἱκετεύεις καθημερινὰ τὸν Θεό, κραυγάζοντας πρὸς αὐτὸν Βάλε φρουρὰ στὸ στόμα μου, καὶ γύρω ἀπὸ τὰ χείλη μου βάλε θύρα, ποὺ νὰ τὰ περιφράζει. Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ παρεκκλίνει ἡ καρδιά μου σὲ πονηροὺς λόγους, μὲ συνέπεια νὰ προφασίζομαι γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου ἁμαρτωλὲς δικαιολογίες, κατὰ τὸ παράδειγμα ἀνθρώπων ποὺ ἐργάζονται τὴν ἀνομία. Διότι ἡ γλῶσσα εἶναι μικρὸ μέλος τοῦ σώματός μας, ἀλλὰ λέει μεγάλα καὶ ὑπερήφανα λόγια." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)