Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ιβ)

Τετάρτη 30  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ιβ)

      Ἂν ἔχεις μαζί σου μαθητὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀμέλεια καὶ ἀπροσεξία τοῦ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ ζυγὸ τῆς εὐσέβειας, μὴν παραξενεύεσαι γι’ αὐτό, οὔτε νὰ ἀφήνεις τὴν ἀθυμία νὰ βασανίζει περισσότερο τὸ νοῦ σου, μήπως συμβεῖ, καὶ τὸν ἑαυτό σου νὰ βλάψεις καὶ ἐκεῖνον νὰ μὴν τὸν ὠφελήσεις. Ἀλλὰ φέρε στὸ νοῦ σου τὸν ὑπηρέτη τοῦ προφήτη Ἔλισαιου• ἂν ὅμως αὐτὸς ἔπεσε σὲ μεγάλη κακία, ἀναλογίσου ἐσὺ τὸν ἀπόστολο ποὺ ἔγινε προδότης. Ἄλλωστε ποιὸς εἶναι τόσο ἀχάριστος καὶ ἀσεβής, ὥστε νὰ τολμήσει νὰ καταλογίσει στὸ Διδάσκαλο τὴν αἰτία τῆς πτώσης ἐκείνου, καὶ δχὶ στὴν κακὴ προαίρεση τοῦ μαθητῆ; Διότι ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο αὐτεξούσιο, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν περιμένουν τιμὲς καὶ τιμωρίες• αὐτοὺς βέβαια ποὺ ἀγωνίζονται καλά τους περιμένουν οἱ τιμὲς καὶ τὰ στεφάνια, τοὺς παραβάτες ὅμως καὶ καταφρονητὲς τοὺς περιμένουν οἱ τιμωρίες καὶ τὰ βασανιστήρια. Διότι ὑπάρχει ἁμαρτία ποὺ ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, καὶ προξένει θάνατο στὸν ἑαυτὸ τοῦ ἐκεῖνος ποὺ ἐπιμένει στὴν κακία καὶ δὲ μεταβαίνει ἀπὸ τὰ ἀπαγορευμένα στὰ θεάρεστα." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)