Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (θ)

Κυριακή 27  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (θ)

     "Ἂν προέρχεσαι ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ τάξη, ποὺ ἀποκτᾶ τὴν πρόσκαιρη δόξα, ἡ ὁποία μαραίνεται καὶ πέφτει σὰν ἄνθος χόρτου, καὶ ἀπαρνηθεῖς τὴν ἀπατηλή της αἴγλη, νὰ ὑπομείνεις τοὺς κόπους ὡς τὸ τέλος, μήπως κάποια στιγμὴ βλασφημηθεῖ ὁ Θεὸς ἐξαιτίας σου, μὲ τὸ νὰ λένε οἱ ἄπιστοι• Οὔτε ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἔσωσε. Ἀλλά ὅπως εἶπε ὁ Κύριος• Ἔτσι ἂς λάμψει τὸ φῶς σᾶς ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ δοῦν τὰ καλά σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Πατέρα σας ποὺ εἶναι στοὺς οὐρανούς.
      Καὶ βέβαια, αὐτοὶ ποὺ στρατεύονται γιὰ χάρη τοῦ ἐπίγειου βασιλιᾶ, ἂν δὲ δείξουν τὴν ἀνδρεία τοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του βασιλιᾶ, μένουν μακριὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα δῶρα ποὺ δίνει ἀλλά καὶ ὅταν τὰ κάνουν ὅλα, τὰ κέρδη τοὺς εἶναι μικρά. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτά; Αὐτὰ εἶναι ἡ κενοδοξία καὶ οἱ ἀπολαύσεις τοῦ στομάχου. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ νίκησαν στὴν πάλη μὲ τὰ πονηρὰ πνεύματα καὶ συναριθμήθηκαν μὲ τοὺς πολῖτες τῆς οὐράνιας βασιλείας, δὲ θὰ ἔχει τέλος ἡ χαρά τους• διότι θὰ εἶναι στοὺς οὐρανοὺς σὰν ἄγγελοι.
      Ἂν μένεις σὲ κοινόβιο, ἡ ἂν ἀναχωρήσεις μόνος καὶ ἡσυχάζεις, μὴν ἀμελεῖς γι’ αὐτὰ ποὺ προσπαθεῖς νὰ ἀποκτήσεις, δηλαδὴ καθαρὴ καρδιὰ καὶ πνεῦμα ποὺ ἔχει συντριβεῖ ἀπὸ τὴ μετάνοια. Διότι• ἐκεῖνος ποὺ ἀπέκτησε αὐτά, δὲ θὰ περιφρονηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό• ἂν ὅμως συμβεῖ νὰ καταφρονήσουμε αὐτά, ὁ κίνδυνος θὰ εἶναι μεγάλος.
      Μὴν ὑπερηφανεύεσαι γιὰ τὴν εὐγλωττία σου, ἐπαινώντας τὸν ἑαυτό σου, ἀλλά μὲ τὶς πράξεις σου νὰ διδάσκεις τοὺς ἁπλοϊκοὺς καὶ τοὺς ἀγράμματους, γιὰ νὰ εἶσαι μαθητὴς τῶν Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου•  διότι τὸ νὰ καυχόμαστε γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία εἶναι ἀπαγορευμένο, καὶ μάλιστα στοὺς Χριστιανούς. Ἐκεῖνος δηλαδὴ ποὺ καυχιέται, ἂς καυχιέται ἐν Κυρίῳ." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)