Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (η)

Σάββατο 26  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (η)

     "Φύλαγε τὸν ἑαυτό σου, ὥστε νὰ μὴν ἀσχολεῖσαι μ’ ἕνα παιδί, μὲ ἐμπάθεια• διότι πολλοὶ διέφθειραν παιδὶ καὶ ἔγιναν βδελυκτοί, καὶ κατάντησαν ὁλότελα μωροί.
     Ὅταν θέλεις νὰ κοιμηθεῖς, μὴ στρώνεις γιὰ τὸν ἑαυτό σου περισσότερα ἂπ’ ὅσα χρειάζονται• διότι, ὅπως εἶναι φυσικό, μπορεῖ ἡ μαλθακότητα νὰ ἐρεθίσει τὸ σῶμα σου καὶ νὰ ἀνάψει ἀκόμη περισσότερο τὴ φλόγα τῆς ἡδονῆς.
      Αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται σὲ κοιτῶνες μὲ χρυσὲς ὀροφὲς καὶ σὲ κλῖνες ἔλαφαντοστεϊνες καὶ στολισμένες μὲ πολύτιμα πετράδια, μακαρίζουν αὐτοὺς ποὺ πέρασαν τὴ ζωὴ τοὺς μέσα στοὺς κόπους, παρόλο ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ τοὺς μιμηθοῦν.
      Ὅλα νὰ τὰ κάνεις καὶ νὰ τὰ σκέφτεσαι, γιὰ νὰ ἀρέσεις στὸν Θεό. Διότι, ὅταν λείπει αὐτὴ ἡ σκέψη, θὰ φύγει καὶ θὰ χαθεῖ ὁ μισθὸς κάθε ἐργασίας.
      Νὰ ὑπομείνεις τοὺς κόπους, σ’ αὐτὴ τὴ σύντομη ζωή, γιὰ νὰ βρεῖς ἀνάπαυση στοὺς αἰῶνες• διότι ἐσὺ θὰ μεταβεῖς ἐκεῖ, καὶ τὸ ἔργο σου θὰ παραμείνει. Ἂν εἶσαι ἐργάτης τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, μὴν εἶσαι λυπημένος γιὰ ἐκείνη τὴν καλὴ ἀποδημία. Διότι κανένας ἄνθρωπος, ποὺ ἐπιστρέφει μὲ πλοῦτο στὴν πατρίδα του, δὲ λυπᾶται.
Μὴ φέρνεις σὲ δύσκολη θέση τὸν πλησίον σου γιὰ χάρη τῆς φιλαργυρίας, γιὰ νὰ μὴν πέσεις σὲ ἁμαρτία ἐξαιτίας του. Ἀπεναντίας σκέψου αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένο•  Μὴ θεωρεῖτε τοὺς ἑαυτοὺς σᾶς σοφούς, διότι οἱ ἄδικοι δὲ θὰ κληρονομήσουν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
     Ἂς μὴν εἶναι ἁπλωμένο τὸ χέρι σου γιὰ νὰ παίρνει, ἀλλά καλύτερα νὰ εἶναι ἁπλωμένο γιὰ νὰ δίνει.
     Εἶσαι ἔσυ μακρόθυμος; Νὰ εἶσαι καὶ σπουδαῖος ὡς πρὸς τὴ φρόνηση. Διότι ἡ μακροθυμία εἶναι ὡραῖο δῶρο, ἐπειδὴ διώχνει μακριὰ τὴν ὀξυχολία καὶ τὴν ὀργὴ καὶ τὴν ἀμέλεια, καὶ προξενεῖ μέσα στὴν ψυχὴ εἰρηνικὴ κατάσταση." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)