Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ζ)

Παρασκευή 25  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ζ)

     "Δὲν κάνουν κοσμικὸ ἕναν ἄνθρωπο τὰ μαλλιὰ καὶ ἡ ἐνδυμασία, ἀλλὰ ἡ κακὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ συγκατάθεση στὶς κοσμικὲς καὶ γήινες ἐπιθυμίες• διότι μ’ αὐτὰ μολύνεται ἡ ψυχή.
     Δὲ δίνουν ἀξία στὸν μοναχὸ ἡ κουρὰ καὶ ἡ ἐνδυμασία, ἀλλά ὁ οὐράνιος πόθος καὶ ἡ θεάρεστη πολιτεία του•  διότι σ’ αὐτὰ παρουσιάζεται ἐνάρετη ἡ ζωή.
Μὴ θεωρεῖς σπουδαῖο τὸν ἑαυτό σου προτοῦ νὰ ἐνοχληθεῖς ἀπὸ πειρασμό, διότι συνήθως, ὅταν ἔρθει ὁ πειρασμός, νικᾶ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι σταθεροί.
     Νομίζω ὅτι, προτοῦ νὰ ἐνοχληθεῖς ἀπὸ πειρασμό, δὲ γνωρίζεις διόλου τὸν ἑαυτό σου, ποιὸς εἶσαι ὡς πρὸς τὴ δύναμη. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀσφαλίζεις τὸ νοῦ σου καὶ νὰ γίνεις ἄγρυπνος στὶς ἐπιθέσεις τοῦ Ἐχθροῦ.
Ὅπως ἡ φωτιά, στὸ χυτήριο, δοκιμάζει τὸ χρυσάφι καὶ τὸ ἀσῆμι ὡς πρὸς τὴ γνησιότητα, ἔτσι στοὺς πειρασμοὺς δοκιμάζονται οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔχοντας βοηθὸ τὸν Κύριο.
     Ἂς μὴ δειλιάσουμε στοὺς πειρασμούς, ἀλλά μὲ θάρρος ἂς προχωρήσουμε πρὸς τὸ βραβεῖο τῆς οὐράνιας κλήσης ποὺ μᾶς ἔγινε ἐν Χριστῷ. Διότι ὁ Κύριος στεφανώνει, ὡς νικητές, ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦν.
     Ἂν σκεπάζεις τὰ μέλη τοῦ σώματός σου, γιὰ νὰ μὴ φανοῦν γυμνὰ σὲ κάποιον, πρόσεχε καὶ σὺ ὁ ἴδιος νὰ μὴ βλέπεις τὴ γύμνωση ἄλλου, χωρὶς κάποια ἀνάγκη ἡ ἀρρώστια, γιὰ νὰ μὴν κάνεις νὰ ἐντυπωθοῦν στὸ νοῦ σου κάποιες ἄπρεπες ἐντυπώσεις.
     Ἂν ἐνεργώντας ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ ὠφελήσεις τὸν ἀδελφό, ἀλείφεις τὸν ἄρρωστο μὲ λάδι, πρόσεχε τὰ μάτια σου καὶ τὰ χέρια σου καὶ τὴ γλῶσσα σου, ὥστε νὰ μὴ ξεπερνᾶ σὲ κάτι τὰ δρια τῆς ἐγκράτειας• διότι αὐτὸ ἁρμόζει στὴν εὐσέβεια.
     Νὰ βάζεις τὰ χέρια σου πάνω στὰ μέλη τοῦ ἄλλου μὲ τρόμο, σὰν νὰ ἀγγίζεις τὸ Γδιο τὸ θυσιαστήριο• καὶ’ διότι ἀληθινὰ εἶναι ἅγιος ναὸς τοῦ Κυρίου, θαυμαστὸς μέσα στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ- διότι ὁ Ἀπόστολος λέει• Δὲν ξέρετε ὅτι εἶστε ναὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα σας; Ἂν κάποιος καταστρέφει τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν καταστρέψει ὁ Θεός• διότι ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος, καὶ ὁ ναὸς αὐτὸς εἶστε ἐσεῖς. Γνωρίζοντας λοιπὸν αὐτά, ἂς φυλάξουμε τὴν καρδιά μας μὲ κάθε προφύλαξη." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)