Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (δ)

Τρίτη 22  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (δ)

      "Εἶναι σημάδι τελειότητας, τὸ νὰ χαίρεται κανεὶς καὶ νὰ αἰσθάνεται ἀγαλλίαση γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ πλησίον του• σημάδι ὅμως σκληροῦ χαρακτήρα καὶ πονηρῆς διάθεσης εἶναι τὸ νὰ λυπᾶται κανεὶς καὶ νὰ στενοχωρεῖται γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἄλλου.
      Γιατί δυσανασχετεῖς, ἄνθρωπε, γιὰ τὴ δόξα αὐτοῦ πού προοδεύει; Μήπως δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ ἀποτύχει αὐτὸς ἡ ἐκεῖνος στὴ σωτηρία του, γι’ αὐτὸ θὰ σωθεῖς; Ἤ μήπως μὲ τὸ νὰ ἀποκλεισθοῦν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, θὰ βασιλεύσεις ἐσύ; Μήπως δηλαδὴ μόνο ἐσένα χωρᾶ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν; Μήπως μόνο γιὰ σένα ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἡ χαρὰ τοῦ παραδείσου, διότι ἀγανακτεῖς γιὰ τὴ σωτηρία τῶν πολλῶν; Μὴ λοιπὸν ἀπαρνηθεῖς τὰ ἒργα τοῦ καθαροῦ ἔρωτα, καὶ ἀνταλλάξεις τὰ ἔργα τῆς θεάρεστης πολιτείας μὲ τὸ μῖσος καὶ μὲ τὴν ἀγριότητα τοῦ σκληροῦ χαρακτῆρα. Κανεὶς λοιπὸν ἂς μὴ σὲ ἐξαπατᾶ, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε Διάβολος, οὔτε λογισμός, ποὺ εἶναι κρυμμένος στὴν καρδιά σου• διότι εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ ὁδηγήσει κανεὶς τὴν ἀρετὴ στὴν τελειότητα, ἂν δὲν ἑνωθεῖ αὐτὴ μὲ τὴν ἀγάπη. Διότι καὶ ἂν ἀκόμη ἀποκτήσει κανεὶς ὅλη τὴ γνώση καὶ ὅλη τὴν πίστη, ὥστε νὰ μετακινεῖ ὄρη, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀγάπη, δὲ θὰ ἔχει καμιὰ ὠφέλεια, ἀλλά βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Ἴσιο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὶς οὐράνιες πύλες.
      Γι’ αὐτὸ λοιπὸν χρειαζόμαστε πολλὰ δάκρυα, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ μίσους καὶ τοῦ φθόνου καὶ τῆς ὑπερηφάνειας καὶ κάθε διαβολικῆς ἀκαθαρσίας• διότι τὸ νὰ λυπούμαστε γιὰ τὴν ἀνδρεία αὐτῶν ποὺ προοδεύουν στὴν ἀρετή, εἶναι γνώρισμα δαιμονικῆς διάθεσης. Διότι οἱ δαίμονες, μὲ τὸ νὰ δεχθοῦν μέσα τοὺς τὸ μῖσος, ἐπιδιώκουν μὲ μανία νὰ ὁδηγήσουν ὅλους στὴν ἀπώλεια. Οἱ Ἅγιοι ὅμως, μιμούμενοι τὸν δικό τους Δεσπότη καὶ Κύριο, θέλουν νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ προχωρήσουν σὲ τέλεια γνώση τῆς ἀλήθειας• διότι καθὼς ἔφθασαν, ὡς πρὸς τὴν ἀγάπη, στὸ ψηλότερο σημεῖο, ἀγάπησαν τὸν πλησίον τους, ὅπως τὸν ἑαυτό τους." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)