Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (γ)

Δευτέρα 21  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (γ)

     "Νὰ ζητᾶς νὰ βρεῖς μὲ ποιὸν τρόπο θὰ νικήσεις τὶς ἡδονές•  διότι αὐτὸ ὤφελεϊ τὴν ἐργασία σου.
     Μέσο γιὰ τὴ ἐξαφάνιση τῶν ἡδονῶν εἶναι κατ’ ἀρχὴν τὸ νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα καὶ ἄγρυπνα•  ἔπειτα τὸ νὰ ἐξουσιάζουμε τὸ νοῦ καὶ νὰ τηροῦμε ἁγνὴ τὴ διάνοιά μας•  νὰ μὴν προφέρουμε ἄπρεπο λόγο καὶ ἀνάρμοστο στὴν ἀνάγκη ποὺ ὑπάρχει, ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀλάνθαστος Κριτής. Καὶ τότε ἡ προσοχὴ τοῦ νοῦ καὶ ἡ προσδοκία τῆς κρίσης θὰ ἐξαφανίσει τὸν ἐσωτερικὸ ἐρεθισμὸ καὶ θὰ μαράνει ἐντελῶς τὴ δυνατὴ ἐπιθυμία• καὶ ἔτσι μία τέτοια ψυχὴ θὰ βρεθεῖ σὲ γαλήνη.
      Νὰ κάνεις ὑπομονὴ στὸν τόπο ποὺ ἡσυχάζεις, ἀντιστεκόμενος στὴν ἀμέλεια, διότι δὲν ἐξημερώνεις τὰ πάθη μὲ τὴν ἀλλαγὴ τόπου καὶ τὴν ἀπομάκρυνση, ἀλλά μὲ τὴν προσοχὴ τοῦ νοῦ. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ὑπομονή, ὥστε κάνοντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ πετύχουμε τὴν πραγματοποίηση τῶν ὑποσχέσεών του. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ περιφέρεται ἔχοντας μαζί του τὴν ἀκηδία, βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἄρρωστος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὴν ὑγεία. Ἡ ἀρετὴ λοιπόν, δὲ διακρίνεται μέσα στὴν ἀκηδία, ἀλλὰ μέσα στὴν ὑπομονή• καὶ ἡ ὑπομονή, ὅσο ἀνανεώνεται, τόσο ἐνισχύεται μὲ τὸ νὰ ἀπασχολεῖται ὁ νοῦς στὴ θεωρία καὶ μελέτη αὐτῶν ποὺ προσδοκᾶ• διότι καθὼς ὁ νοῦς τρέφεται ἀπὸ ἐκεῖ, παίρνει δύναμη, ὅπως παίρνει δύναμη καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὶς φαγώσιμες καὶ αἰσθητὲς τροφές. Ἂν ὅμως ὁ νοῦς χάσει τὸ φῶς αὐτῆς τῆς χάριτος καὶ ἀξίας, καταντᾶ πραγματικὰ  φτωχὸς  καὶ ἀδύναμος.  Ἀφοῦ  λοιπὸν  ἀποτινάξεις ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου τὴν προσκόλληση στὶς ἐπιθυμίες τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, ἀπασχόλησε τὸ νοῦ σου σ’ ἐκείνη τὴν ἔνθεη ἐργασία• καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μεταφέρεις τὸ σῶμα σου ἀπὸ τόπο σὲ τόπο καὶ νὰ διακόπτεις τὴν ἐργασία μὲ τὶς ἀποδημίες, χωρὶς εὔλογη αἰτία καὶ χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῶν προϊσταμένων διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι μέσα σας.
      Στὸν τόπο ποὺ θὰ κατοικήσεις, φύλαγε τὸν ἑαυτό σου, ὥστε νὰ μὴ γίνεσαι βάρος στοὺς ἄλλους καὶ νὰ εἶσαι ἄμεμπτος, γιὰ νὰ προκόψεις ἀληθινὰ ἐν Κυρίῳ. Ἂν ὅμως καταντήσεις νὰ γίνεις καταφρονητής, πρόσεχε μήπως κάποτε χυθεῖ ἐπάνω σου ἀπὸ τὸν κραταιὸ Κύριο ὁ ἐξευτελισμός, ἐπειδὴ ἔγινες ὁδηγὸς σὲ ἀσεβεῖς πράξεις." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)