Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (η)

 Πέμπτη 17  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (η)

     "Γι’ αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ σκεφτόμαστε καλά, πόσο μεγάλο κίνδυνο προξενεῖ τὸ νὰ φροντίζει κανεὶς μὲ καταφρόνηση καὶ ἀδιαφορία γιὰ τοὺς ὑποτακτικούς του. Πρέπει λοιπὸν νὰ εἶναι ὁ ἡγούμενος βαθὺς γνώστης καὶ ἄγρυπνος γιὰ τὴ σωτηρία αὐτῶν ποὺ καθοδηγεῖ, καὶ νὰ προσέχει τοῦ καθενὸς τὸ βῆμα, τὴν κίνηση, τὴν ἐνδυμασία, καὶ τὰ ἄπρεπα νὰ τὰ ἐλέγχει καὶ νὰ τὰ κατευθύνει πρὸς τὸ καλύτερο. Διότι οἱ δάσκαλοι δὲ δείχνουν στοὺς μαθητευόμενους μόνο τὶς μορφὲς τῶν γραμμάτων, ἀλλά  ἑρμηνεύουν καὶ τὰ σημεῖα ποὺ δὲ διακρίνονται, καὶ τὴν ἰδιαίτερη θέση κάθε σημείου•  ἔτσι  καὶ ὁ ἡγούμενος πρέπει νὰ διδάσκει στοὺς ἀδελφούς, ὡς τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρειες, αὐτὰ ποὺ συντελοῦν στὴ σωτηρία, καὶ ἔχει καθῆκον νὰ ἀναφέρει στοὺς ράθυμους τὶς τιμωρίες μὲ τὶς ὁποῖες ὁ Κύριος ἀπειλεῖ ὅτι θὰ τιμωρηθοῦν ὥστε, ἀφοῦ γίνουν αὐτὲς οἱ τιμωρίες τεῖχος προστατευτικό, νὰ ἐμποδίζουν καὶ νὰ κρατοῦν μακριὰ τὸν ὑπεύθυνο ἀπὸ τὸν ἀνεύθυνο. Ἔτσι, βλέποντας οἱ λύκοι τὴ φροντίδα τοῦ βοσκοῦ, φεύγουν μακριὰ ἀπὸ τὸ κοπάδι τῶν λογικῶν προβάτων.
     Τίποτε δὲν ὁδηγεῖ τόσο πολὺ τὴν ψυχὴ στὴ σωτηρία καὶ τίποτε δὲν τὴν κάνει πιὸ νεανικὴ στοὺς κόπους, ὅσο τὸ νὰ βρεῖ δάσκαλο ποὺ κηρύττει καὶ διδάσκει τὴν ἀρετὴ μὲ τὰ ἔργα του• σύμφωνα μ’ αὐτὸν ποὺ λέει: Ἀπὸ μένα θὰ δεῖτε, καὶ ἔτσι νὰ κάνετε.
     Ἀλλά πρέπει καὶ ἐμεῖς οἱ μαθητευόμενοι νὰ μὴν εἴμαστε ἀνυπάκουοι καὶ νὰ μὴν ἀντιμιλοῦμε, ἀλλά νὰ δείχνουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων κάθε ταπεινοφροσύνη. Ἂν ὅμως συμβεῖ νὰ κηρύττει ὁ δάσκαλος τὴν ἀρετὴ μὲ τὸ λόγο, ἀλλά νὰ παραμελεῖ τὴν ἐργασία της, ἂς μὴ δώσουμε, ἀπὸ τὸ παράδειγμά του, τόπο στὸν Ἐχθρό, ὥστε νὰ διαστρέψει τὴν ψυχή μας. Ἀπεναντίας, ἂς θυμηθοῦμε τὸν Κύριο ποὺ εἶπε• Στὴν ἕδρα τοῦ Μωυσῆ κάθισαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Ὅλα ὅσα σᾶς ποῦν νὰ τηρήσετε, τηρῆστε τα, ἀλλά μὴν κάνετε σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τους• διότι λένε καὶ δὲν κάνουν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)