Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (ζ)

Τετάρτη 16  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (ζ)

     "Μὴν ἐπιθυμεῖς νὰ ἐξουσιάζεις ψυχές, φοβούμενος μήπως δὲν ἔφθασες ἀκόμη στὰ μέτρα τῆς ἀπάθειας, καὶ μήπως βλάψεις τὸν ἑαυτό σου καὶ ἐκείνους ποὺ σὲ ἀκολουθοῦν. Ἂν ὅμως σὲ ἐξαναγκάζουν, χωρὶς νὰ τὸ θέλεις, φρόντισε ὅσο μπορεῖς, νὰ μὴν κάνεις τὰ δικά σου θελήματα, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πού σοῦ ἐμπιστεύθηκε τὴ φροντίδα τῶν λογικῶν προβάτων. Διότι ὁ Θεὸς λέει διὰ μέσου τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ• Ὢ ποιμένες τοῦ Ἰσραήλ, μήπως οἱ ποιμένες βόσκουν τὸν ἑαυτό τους; Οἱ ποιμένες δὲ βόσκουν τὰ πρόβατα; Ἰδού, βλέπω, ὅτι ἐσεῖς τρῶτε τὸ γάλα τῶν προβάτων, καὶ μὲ τὰ μαλλιὰ τους ντύνεστε, καὶ τὸ παχὺ πρόβατο τὸ σφάζετε καὶ τὸ τρῶτε, καὶ ὅμως τὰ πρόβατά μου δὲν τὰ βόσκετε. Τὸ ἐξασθενημένο πρόβατο δὲν τὸ ἐνισχύσατε, καὶ τὸ ἄρρωστο δὲ φροντίσατε νὰ τὸ γιατρέψετε, καὶ αὐτὸ ποὺ ἔσπασε τὸ πόδι του, δὲν τοῦ δέσατε τὸ κάταγμα, καὶ αὐτὸ ποὺ περιπλανήθηκε δὲ φροντίσατε νὰ τὸ ἐπαναφέρετε στὸ κοπάδι, καὶ τὸ χαμένο πρόβατο δὲν τὸ ἀναζητήσατε, καὶ τὸ ζωηρὸ πρόβατο τὸ ἐκμεταλλευθήκατε μὲ σκληρὸ τρόπο. Καὶ ἔτσι διασκορπίσθηκαν τὰ πρόβατά μου, διότι δὲν ὑπάρχουν ποιμένες, καὶ ἔγιναν αὐτά, ἐπάνω στὰ βουνά, τροφὴ γιὰ ὅλα τὰ ἄγρια θηρία. Καὶ διασκορπίσθηκαν τὰ πρόβατά μου σὲ κάθε βουνὸ καὶ σὲ κάθε ψηλὸ λόφο καὶ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς γῆς• καὶ ὅμως δὲν ὑπῆρχε ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὰ ἀναζητήσει καὶ θὰ τὰ ἐπαναφέρει στὸ κοπάδι. Γι’ αὐτό, ποιμένες, ἀκοῦστε τὴν ἀπόφαση τοῦ Κυρίου. Ζῶ ἐγώ, λέει ὁ Κύριος• ὁρκίζομαι ὅτι, ἐπειδὴ τὰ πρόβατά μου ἐγκαταλείφθηκαν καὶ   λεηλατήθηκαν   καὶ   ἔγιναν   τροφὴ   ὅλων   τῶν   θηρίων   τῆς ὑπαίθρου, διότι δὲν ὑπῆρχαν ποιμένες, καὶ διότι ὅσοι ποιμένες ὑπῆρχαν δὲν ἀναζήτησαν τὰ πρόβατά μου, ἄλλα οἱ ποιμένες βόσκησαν τὸν ἑαυτό τους, καὶ δὲ βόσκησαν τὰ πρόβατά μου. Γιὰ τὴν παρανομία σας αὐτὴ ἀκοῦστε, ποιμένες, τὴν ἀπόφαση τοῦ Κυρίου. Αὐτὰ λέει ὁ Κύριος• Ἰδού, ἐγὼ θὰ ἔρθω στοὺς ποιμένες αὐτούς, καὶ θὰ ζητήσω τὰ πρόβατά μου ἀπὸ τὰ χέρια τους, καὶ θὰ τοὺς διώξω, ὥστε νὰ μὴν ποιμαίνουν τὰ πρόβατά μου, καὶ δὲ θὰ τὰ βοσκήσουν πιὰ οἱ ποιμένες• καὶ θὰ γλυτώσω τὰ πρόβατά μου ἀπὸ τὸ στόμα τους, καὶ δὲ θὰ τὰ κατατρώγουν πιά." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)