Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (στ)

Τρίτη 15  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (στ)

     "Μὴ λοιπὸν ἀποφύγεις τοὺς κόπους, ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς ποὺ παραμένουμε στὴ ζωὴ μακαρίζουμε αὐτοὺς ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου διακρίθηκαν στοὺς κόπους καὶ στὶς δυσκολίες καὶ στὶς ταλαιπωρίες. Ἂν λοιπὸν θέλεις ἐσὺ νὰ εἶσαι κληρονόμος τῶν δικαίων, μὴν περιφρονήσεις τὴν ταπείνωση, οὔτε νὰ ἀποφύγεις τὴν κακοπάθεια, ποὺ ὀφείλεται στοὺς κόπους, ἀλλὰ νὰ ὑπομένεις μὲ καρτερία, γιὰ νὰ ἐπιτύχεις τὴν ἀκατάλυτη ζωὴ καὶ χαρὰ καὶ δόξα ἐπειδὴ ὁ Ἀπόστολος λέει• Αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ὑποφέρουμε στὴν παρούσα ζωὴ δὲν ἔχουν καμιὰ ἀξία, συγκρινόμενα πρὸς τὴ δόξα ποὺ μέλλει νὰ ἀποκαλυφθεῖ σ’ ἐμᾶς. Ἂν ὅμως θέλεις νὰ μὴν ἐξαπατηθεῖς σὲ κάτι ἀπὸ τὸν Ἐχθρό, νὰ πιστεύεις ὅτι κανένα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ κάνεις ἤ ἐπιθυμεῖς, δὲν ξεφεύγει τὴν προσοχὴ τοῦ Θεοῦ. Ἂν ὡστόσο ἀμφιβάλλει ὁ λογισμός σου γιὰ τὴ γνώση ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ τὰ γεγονότα, νὰ ἔχεις παράδειγμα τὸν προφήτη Ἐλισαιέ• ὅταν δηλαδὴ γινόταν πόλεμος μεταξὺ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Συρίας, ἔκανε συμβούλιο ὁ βασιλιὰς τῆς Συρίας μὲ τοὺς ἀνθρώπους του, καὶ εἶπε• Σ’ αὐτὴ τὴν τοποθεσία θὰ στήσω ἐνέδρα. Καὶ ἔστειλε ὁ Ἐλισαιὲ ἀπεσταλμένο στὸ βασιλιὰ τοῦ Ἰσραήλ, λέγοντας• Πρόσεξε νὰ μὴν περάσεις ἀπ’ αὐτὴ τὴν τοποθεσία, διότι ἐκεῖ ἔχουν κρυφτεῖ καὶ ἐνεδρεύουν οἱ Σύροι. Καὶ ἔστειλε ὁ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἀνθρώπους του στὴν τοποθεσία ποὺ τοῦ εἶπε ὁ Ἐλισαιέ, καὶ ἀπέφυγε νὰ περάσει ἀπὸ κεῖ δχὶ μία, ὄχι δύο φορές, ἀλλὰ ἐντελῶς. Καὶ ταράχθηκε ἡ ψυχὴ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Συρίας ἀπ’ αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ κάλεσε τοὺς ἀνθρώπους του καὶ τοὺς εἶπε• Δὲ θὰ μοῦ φανερώσετε, ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποῦ μὲ προδίδει στὸ βασιλιὰ τοῦ Ἰσραήλ;. 
      Καὶ εἶπε ἕνας ἀπό τους ἀνθρώπους του:Κύριέ μου καὶ βασιλιά, κανεὶς δὲ σὲ προδίδει, ἀλλά  ὁ προφήτης Ἐλισαιέ, ποὺ εἶναι στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό, πληροφορεῖ στὸ βασιλιὰ τοῦ Ἰσραὴλ ὅλα τὰ λόγια ποὺ τυχὸν θὰ ἔλεγες στὸ πιὸ ἀπόμερο δωμάτιο τῆς κατοικίας σου. Κι ἂν λοιπὸν δὲν ξέφευγαν τὴν προσοχὴ τοῦ Προφήτη αὐτὰ πού ἔγιναν κρυφά, πῶς τότε θὰ μπορέσει κάποιο γεγονὸς νὰ ξεφύγει τὴν προσοχὴ τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ἁπάντων; Μὲ κανένα τρόπο! Γι’ αὐτό, ἀλήθεια, μᾶς δόθηκε ἡ ἐντολὴ νὰ προσευχόμαστε στὰ πιὸ ἀπόμερα δωμάτιά μας• καθὼς ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε• Ἐσύ ὅμως, ὅταν προσεύχεσαι, πήγαινε στὸ πιὸ ἀπόμερο δωμάτιό σου, καὶ κλεῖσε καλὰ τὴ θύρα σου, καὶ προσευχήσου στὸν Πατέρα σου ποὺ εἶναι παρὼν ἐκεῖ στὸ κρυφὸ μέρος, καὶ ὁ Πατέρας σου ποὺ βλέπει τί γίνεται στὰ κρυφά, θὰ σὲ ἀνταμείψει στὰ φανερά. Γι’ αὐτὸ ἂς ἀποβάλουμε ἀπό τους ἑαυτοὺς μᾶς κάθε λογισμὸ κακίας, μήπως τυχὸν ξεστρατίσουμε ἀπὸ τὸν σωστὸ δρόμο. Διότι ὁ ᾅδης εἶναι γυμνὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ὑπάρχει κάλυμμα γιὰ νὰ σκεπάσει τὴν ἀπώλεια. Μὴ λοιπὸν χάνεις τὸ θάρρος σου, οὔτε νὰ ἀμφιβάλλεις• διότι, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε δὲν τὸ θέλουμε, εἴμαστε μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. Νὰ χαίρεσαι στὶς θλίψεις, διότι τὰ στεφάνια πλέκονται ἀπὸ διάφορα ἄνθη, καὶ οἱ δίκαιοι περνώντας μέσα ἀπὸ πολλὲς θλίψεις εἰσέρχονται στὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου τους." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)