Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (ε)

Δευτέρα 14  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (ε)

     "Ἀλλά στενοχωρεῖσαι, μήπως σὲ βρεῖ καὶ σὲ ταλαιπωρήσει ἡ ἀμβλυωπία; Ἀλλά σκέψου ὅτι αὐτὸ τὸ ἔπαθαν καὶ οἱ δίκαιοι. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Ἰσαὰκ ἔλεγε στὸν Ἰακώβ, ὅταν ἐκεῖνος ἔπαιρνε τὴν εὐλογία. Πλησίασέ με καὶ θὰ σὲ ψηλαφήσω, παιδί μου, γιὰ νὰ βεβαιωθῶ, ἂν ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός μου ὁ Ἠσαῦ. Ὅμως ἔγιναν ὁλοφώτεινα τὰ μάτια τῆς διανοίας τους, ἐπειδὴ ἦταν καθαρὰ ἀπὸ τὴν κακία. Νὰ εἶσαι λοιπὸν καὶ σὺ καθαρὸς ἀπὸ τὴν κακία, καὶ μὴ νοιάζεσαι γιὰ τὴ σωματικὴ ἀρρώστια, διότι ὁ Θεὸς φροντίζει γιά μας. Ἀλλά σου λείπουν τὰ ἐντελῶς ἀπαραίτητα; Ἀναλογίσου τὸν Ἡρῴδη ποὺ ζοῦσε μέσα σὲ ἄφθονο πλοῦτο καὶ ἀπολαύσεις, καὶ τὸν Πρόδρομο ποὺ ἦταν δέσμιος στὴν φυλακή ὅπως  ἕνας κακοῦργος καὶ αἰσχρὸς ἄνθρωπος. Διότι εἶναι ἀψευδής ὁ Κύριος ποὺ εἶπε: στὸν κόσμο θὰ ἔχετε θλίψη• καὶ ὁ κόσμος θὰ χαρεῖ, ἐσεῖς ὅμως θὰ λυπηθεῖτε, ἀλλά ἡ λύπη σας θὰ μεταβληθεῖ σὲ χαρά.
       Ἀλλά θὰ πεῖς, ὅτι ἐγώ ποὺ πέρασα τὴ ζωή μου μέσα σὲ δυσκολία θὰ μείνω ἄσημος καὶ ἄδοξος, καὶ μετὰ θάνατον κανεὶς δὲ θὰ βρίσκεται ποὺ νὰ μὲ μνημονεύει. Αὐτὰ εἶναι γνωρίσματα τέλειας ἀνοησίας καὶ νοσήματα ψυχῆς φιλόδοξης. Πόσοι νομίζεις ποὺ ἀγωνίστηκαν στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν γιὰ νὰ μείνουν πιστοὶ στὸν Σωτῆρα μας Θεὸ καὶ ἕως σήμερα εἶναι ἄγνωστοι στὸν κόσμο; Ἆραγε λοιπὸν καὶ αὐτοὶ ποὺ πέθαναν στὰ ὄρη καὶ στὰ σπήλαια καὶ στὶς ὀπὲς τῆς γής, καὶ πού δὲν μνημονεύονται ἀπό τους ἀνθρώπους, χάθηκαν; Καθόλου δὲ χάθηκαν. Διότι στὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ θὰ γραφοῦν ὅλοι αὐτοί. Λοιπὸν νὰ σκέφτεσαι τὰ ἄνω καὶ ὄχι τὰ γήινα πράγματα, διότι τὸ πολίτευμα τῶν δικαίων βρίσκεται στοὺς οὐρανούς." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)