Συμβουλὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ Πρὸς νεόφυτο μοναχὸ ἐνενῆντα ἕξη κεφάλαια

Δευτέρα 7  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ Πρὸς νεόφυτο μοναχὸ  ἐνενῆντα ἕξη κεφάλαια

       " Ἐπαίνεσα τὴν πίστη καὶ τὴν προθυμία σου• πὼς ζήτησες νὰ ἀκούσεις ἀπὸ ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο κάτι ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ὠφελοῦν στὴ μοναχική σου ὑπόσχεση• διότι δὲν μὲ ἐνόχλησες γι’ αὐτὸ οὔτε μία φορά, οὔτε δυό. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ἐνάρετης ψυχῆς. Σ’ ἐμένα ὅμως προξενεῖ δισταγμὸ ἡ ἀσυμφωνία τῶν πράξεών μου, διότι ἡ δυσοσμία τοὺς εἶναι ἀφόρητη. Ἀλλά πάλι, μὲ κάνει νὰ ὑποχωρήσω καὶ νὰ κάνω ὑπακοὴ ἡ τόσο μεγάλη ἐπιθυμία σου νὰ ἀκούσεις λόγο γιὰ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅσοι καταγίνονται στὰ πνευματικά, αἰσθάνονται εὐχαρίστηση μὲ τοὺς λόγους ποὺ γυμνάζουν τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀρετή, ὅσοι ὅμως ἔχουν στραφεῖ στὴν ἐμπαθῆ ζωή, αὐτοὶ δὲν ἀνέχονται νὰ ἀκοῦν γιὰ τὰ πνευματικά• ἀπεναντίας τὰ ἐμπαίζουν καὶ ἀποστρέφονται αὐτὸν ποὺ τὰ ἀναφέρει. Ὅταν ὅμως μιλοῦν γιὰ τὰ πάθη καὶ τὶς ἡδονές, δὲ χορταίνουν, ἀπεναντίας προτιμοῦν περισσότερο νὰ στερηθοῦν τὴν τροφὴ καὶ τὸν ὕπνο παρὰ νὰ σταματήσουν μία τέτοια πολυλογία.
       Ἐσύ ὅμως νὰ ἐπιμείνεις στὰ πνευματικά, γιὰ νὰ παραμείνει σ’ ἐσένα ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, καθὼς θὰ ἀποφεύγεις μὲ ἀποστροφὴ τὰ ἀνώφελα λόγια• διότι εἶναι ἀδύνατο νὰ κατοικοῦν μαζὶ ἡ δυσωδία καὶ ἡ εὐωδία.
       Νὰ εἶσαι ἀκριβὴς στὸ ζήτημα τῆς συγκατάβασης εἴτε βρεθεῖς σὲ ὁδοιπορία, εἴτε σὲ πλοῖο, εἴτε σὲ κελλί, εἴτε ζεῖς μαζὶ μὲ νεώτερο ἀδελφό, εἴτε μαζὶ μὲ μεγαλύτερο. Οἱ κόποι σου νὰ γίνονται μὲ σύνεση καὶ διάκριση, γιὰ νὰ μὴ χάσεις κανένα ἀπὸ αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχεις ἐργασθεῖ. "(Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)