Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κυριακή 6  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο δωδέκατο

      "Νὰ μένεις, ἀγαπητέ, σταθερὸς στὸ κάλεσμα πού σοῦ ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεό. Δῶσε δόξα στὸν Θεό, διότι σὲ ἀξίωσε νὰ συναριθμηθεῖς μαζὶ μὲ τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης του, ὥστε νὰ τραφεῖς μὲ τὴ νομὴ τῶν προβάτων του. Κάνε λοιπὸν ὑπομονὴ ὡς τὸ τέλος, γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή σου. Διότι εἶναι γραμμένο• μὲ τὴν ὑπομονή σας θὰ κερδίσετε τὶς ψυχές σας. Νὰ εἶσαι ἄνθρωπος ποὺ διδάσκεσαι ἀπὸ κάθε συναναστροφή σου. Ἄκου τὸν Σολομώντα ποὺ λέει• παιδί μου, ἂν εἶσαι σοφός, θὰ δώσεις χαρὰ καὶ στὴ δική μου καρδιά. Μὴ γίνεσαι ἀπότομος στὰ λόγια σου, οὔτε νὰ ἀποκρίνεσαι σκληρὰ στὸν ἀδελφό σου, ἀλλὰ ἡ φωνή σου νὰ ἔχει γνώρισμα της ὅλη τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ. Μήπως λοιπὸν ἀγοράζουμε μὲ χρήματα τὸν καλὸ λόγο; Μὲ τίποτε δὲν τὸν ἀγοράζουμε, ἀλλά εἶναι στὴ θέλησή μας, διότι καὶ τοὺς δύο δρόμους μᾶς τοὺς παραχώρησε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἡ διάθεση τοῦ καθενός. Ἔτσι λοιπὸν νὰ ἀποκρινόμαστε ἐμεῖς ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ,  ὅπως ἀποκρίνεται ἕνας πιστὸς δοῦλος τὴν ὥρα ποὺ μιλάει μὲ τὸν ἀφέντη του. Διότι εἶναι ἀψευδής ὁ Κύριος ποὺ εἶπε• καθένας ποὺ ὑψώνει τὸν ἑαυτό του θὰ ταπεινωθεῖ, καὶ αὐτὸς ποὺ ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του θὰ ὑψωθεῖ. Καὶ τὰ λόγια ποὺ ἀνταλλάσσουμε μεταξύ μας, ἂς μὴν εἶναι γιὰ κοσμικὰ πράγματα, ἀλλά γιὰ τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν οἰκοδομὴ ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, γιὰ τὰ πνευματικὰ κατορθώματα, γιὰ κάθε καλὸ ἔργο• ὥστε,  ὅπως εἶναι γραμμένο, νὰ ὠφελήσει ὁ λόγος ἐκείνους ποὺ θὰ τὸν ἀκούσουν καί, μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο σφραγισθήκατε γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεως. Διότι σ’ αὐτὸν ἁρμόζει ἡ δόξα, στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)