Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Πέμπτη 3  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα
Κεφάλαιο δέκατο (γ)

     "Διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου, διότι αὐτὸ ποὺ θὰ σπείρει ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ καὶ θὰ θερίσει• διότι αὐτὸς ποὺ σπέρνει στὴ σάρκα του, θὰ θερίσει ἀπὸ τὴ σάρκα του τὴν καταστροφή• αὐτὸς ὅμως ποὺ σπέρνει στὸ Πνεῦμα, θὰ θερίσει ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὴν αἰώνια ζωή. Μὴν ἀσχολεῖσαι μὲ τοὺς ἀκάθαρτους λογισμούς, μήπως σὲ παρασύρουν καὶ σὲ ὁδηγήσουν στὴν αἰσχρὴ πράξη• ἀπεναντίας νὰ τοὺς σιχαθεῖς αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνεις, γιὰ νὰ ἠρεμήσει ἡ διάνοιά σου. Παρακάλεσε τὸν Κύριο νὰ φωτίσει τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς σου• διότι αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀδύνατα στοὺς ἀνθρώπους εἶναι δυνατὰ στὸν Θεό. Ὅταν στέκεσαι νὰ προσευχηθεῖς, μὴν ἀφήνεις τὸ νοῦ σου νὰ τρέχει ἀλλοῦ, γιὰ νὰ μὴν ἀποδειχθεῖς ἄνθρωπος ποὺ καταφρονεῖ. Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου, ἀγαπητέ, μήπως, βλέποντας αὐτοὺς ποὺ πλουτίζουν στὴν παρούσα ζωὴ νὰ ζοῦν ἀκόλαστα καὶ νὰ διατρέφουν τὰ σώματά τους σὰν ζῷα γιὰ τὴ μέρα ποὺ θὰ τὰ σφάξουν, τοὺς μακαρίσεις γιὰ τὴν πρόσκαιρη εὐημερία. Διότι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο δὲν μακάρισε τὸν πλούσιο, οὔτε τὸν φιλήδονο, οὔτε τὸν βασιλιά, ἀλλά αὐτοὺς ποὺ φοβοῦνται τὸν Κύριο•  ὅπως εἶναι γραμμένο• Εἶναι μακάριος ὁ ἄνθρωπος ποὺ φοβᾶται τὸν Κύριο• καί, εἶναι μακάριοι ὅλοι ὅσοι φοβοῦνται τὸν Κύριο." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)