Πρὸς νεόφυτο μοναχὸ ἐνενῆντα ἕξη κεφάλαια (β)

Τρίτη 8  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ
 Πρὸς νεόφυτο μοναχὸ  ἐνενῆντα ἕξη κεφάλαια (β)

     "Νὰ χρησιμοποιεῖς τροφὲς λιτὲς καὶ ἀπαραίτητες, μήπως συμβεῖ νὰ γίνει δυσκίνητη ἡ διάνοιά σου μέσα στὴν κραιπάλη καὶ τὴ μέθη καὶ τὶς βιωτικὲς μέριμνες. Διότι αὐτοὶ ποὺ ἐξαπατήθηκαν ἀπὸ ἕνα τέτοιο πάθος δὲ θεωροῦν τὴν πορνεία ὅτι εἶναι πορνεία, δὲ θεωροῦν τὴ μοιχεία ὅτι εἶναι μοιχεία, οὔτε ἀποφεύγουν ὅσα κάνουν οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι δὲ γνωρίζουν τὸν Θεό, ἀλλὰ ὅλα τὰ κάνουν ἄφοβα, χωρὶς νὰ διαφέρουν ἀπὸ τὰ γουρούνια, ποὺ εἶναι μέσα στὸ βοῦρκο. Δὲ φέρνουν στὴ μνήμη τους τὸν Νόμο, οὔτε τοὺς Προφῆτες, οὔτε τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ καταργήσει τὴν ἄνομη ἁμαρτία. Ἀλλά στηριζόμενοι στὴν ἐξωτερικὴ μορφὴ τῆς εὐσέβειας, καμαρώνουν γι’ αὐτό• διότι μὲ τὸ νὰ ὑποστοῦν πλῆγμα στὴν κυριαρχία τοῦ νοῦ, διὰ μέσου τῆς ἀμέλειάς τους καὶ τῆς ἀφοβίας τους πρὸς τὸν Θεό, ἔχουν σκοτισθεῖ καὶ κάνουν τὰ ἀντίθετα. Μὴ λοιπὸν ἐπιθυμεῖς μὲ πάθος τὰ κρέατα καὶ τὴν οἰνοποσία, γιὰ νὰ μὴν κάνεις τὸ νοῦ σου ἀκατάλληλο νὰ δεχθεῖ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. 
     Ἂν συζητᾶς μὲ κάποιον ἀδελφὸ γιὰ τοὺς λογισμοὺς καὶ ξεφύγει ἡ γλῶσσα σου ἀπὸ τὴν εὐπρέπεια, ἐπειδὴ λύγισε ἡ ψυχὴ ὑποχωρώντας στοὺς ἡδονικοὺς λογισμούς, πρόσεχε μήπως, θέλοντας νὰ καλύψεις τὴν ἐνοχή σου, μεταχειρισθεῖς τὴ μωρολογία καὶ τὴν ἀστειολογία, γιὰ νὰ μὴν ἐλεγχθεῖς ἀπὸ τὸν πλησίον σου• καὶ σὺ βέβαια μὲ αὐτά, ἐκεῖνον δὲ θὰ τὸν πείσεις, τὸν ἑαυτό σου ὅμως θὰ τὸν παραδώσεις στὸν καταραμένο Δαίμονα. Λοιπόν, προτίμησε νὰ μεταχειρισθεῖς τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἡσυχία, καὶ θὰ ἐπανέλθει σ’ ἐσένα ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ θὰ ἀποφύγεις τὴ διασάλευση τοῦ νοῦ  σου.
     Ἄν σου ἐμπιστευθοῦν ἕναν ἀρχάριο, μὴ δείξεις σ’ αὐτὸν πολλὴ συμπάθεια. Νὰ ζητᾶς γι’ αὐτὸν βοήθεια ἀπὸ τὸν Δημιουργό, ἂν ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν ὠφέλιμο ζυγὸ τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ μὴ συμβεῖ νὰ παρασυρθεῖς μαζί του• διότι δὲν πρέπει, ὅταν πέσει στὴ θάλασσα ἡ βάρκα, νὰ καταφρονοῦμε ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη καὶ τὸ πλοῖο." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)