Λουκᾶ β΄27-28

Παρασκευή  11 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν• καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τούς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, καί αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Κατὰ παρακίνησιν καί ἔμπνευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦλθεν ὁ Συμεὼν εἰς τὸ Ἱερόν. Καί ὅταν οἱ γονεῖς εἰσήγαγον εἰς τὸ Ἱερὸν τὸ παιδίον, διὰ νὰ κάμουν δι’ αὐτὸ ἐκεῖνο ποὺ σύμφωνα μὲ τάς διατάξεις τοῦ νόμου ἦτο συνηθισμένον νὰ γίνεται εἰς τὰ πρωτότοκα, τότε καί αὐτός, ὁ Συμεών, ἐδέχθη τὸ παιδίον εἰς τάς ἀγκαλάς του καὶ ἐδόξασε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε."

ΣΧΟΛΙΟ (α)

     "Ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν". Εἶχε παραδώσει τὸν ἑαυτόν του ὁλόκληρον ὁ Συμεὼν εἰς τὴν διακυβέρνησιν τοῦ Πνεύματος. Ἔζη ὁλόκληρος μέσα εἰς τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἐργαζόμενος τὸ ἅγιον θέλημά του καί ὑπακούων πλήρως εἰς τὰ θεῖα προστάγματα. Εἶχεν ἀγωνισθῆ νὰ νεκρώση κάθε ἰδικὸν του θέλημα. Καί δι’ αὐτὸ ὁδηγεῖται, κατευθύνεται, παρωθεῖται ἀπό τὸ Πνεῦμα νὰ ἔλθη εἰς τὸν Ναὸν τὴν ὥραν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ προσήγετο τὸ βρέφος Ἰησοῦς ἐκεῖ ἀπό τους πτωχοὺς γονεῖς του. Ὁδηγεῖται, διὰ νὰ δοκιμάση τὴν μεγάλην, τὴν ἀνεκλάλητον χαράν, τὴν μεγίστην ἱκανοποίησιν νὰ δεχθῆ εἰς τάς πρεσβυτικάς ἀγκάλας τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸν καὶ νὰ αἰσθανθῆ ὅ,τι οὐδέποτε ἠσθάνθη εἰς τὴν ζωήν του. Ἐὰν συνηθίσωμεν νὰ ζῶμεν ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ, νὰ ὑπακούωμεν χωρὶς κανένα δισταγμὸν καὶ καμμίαν ἀνησυχίαν εἰς τὸ θέλημά του τὸ Ἅγιον, νὰ ἔχωμεν βεβαιότητα, ὅτι θὰ ἀγώμεθα καὶ θὰ ὁδηγούμεθα ἀπό τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ἐκεῖνο θὰ μᾶς παρωθῆ καὶ θὰ μᾶς παρακινῆ νὰ παρευρισκώμεθα ἑκάστοτε ἐκεῖ ὅπου ἡ χαρὰ θὰ γεμίζη τὴν ψυχὴν καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι φανερά. Θὰ μᾶς ὁδηγῆ νὰ λατρεύωμεν τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου καί νὰ πληρούμεθα ὑπερκοσμίου χαρᾶς ἀπό τὴν συναίσθησιν, ὅτι ἐπικοινωνοῦμεν μὲ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)