Λουκᾶ β΄25-26

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ
"Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱεροσολύμοις ὧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον ἐπ’ αὐτόν• καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπό τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἤ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Ἦτο εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ὠνομάζετο Συμεών. Καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἦτο δίκαιος, φυλάττων τάς ἐντολάς τοῦ Νόμου καὶ εὐλαβής, φοβούμενος τὸν Θεόν. Αὐτὸς εἶχε φωτισθῆ ἀπό τὴν ἀνάγνωσιν τῶν προφητικῶν βιβλίων καὶ μὲ πόθον ζωηρὸν ἐπερίμενε νὰ ἔλθη εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν παρηγορὶα ἀπό τὰ κακὰ καὶ τάς θλίψεις, ποὺ ὑπέφεραν ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας. Καὶ πνεῦμα προφητικὸν ἅγιον ἦτο ἐπάνω του. Καὶ εἶχεν ἀποκαλυφθῆ εἰς αὐτὸν ἀπό τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅτι δὲν θὰ ἀπέθνησκε, προτοῦ νὰ ἴδη ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος ἔχρισε βασιλέα καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου."

ΣΧΟΛΙΟ (δ)

     "Τὸ ἄξιον ὅμως ἰδιαιτέρας προσοχὴς εἶναι, ὅτι "ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπό τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἤ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου". Δὲν γνωρίζομεν μὲ ποῖον τρόπον μετεδόθη εἰς τὸν ἅγιον καὶ σεμνὸν γέροντα ὁ χρηματισμός, ἡ ἀποκάλυψις, ἡ βεβαιότης, ὅτι δὲν θὰ ἀποθάνη προτοῦ νὰ ἴδῃ τὸν Χριστόν, τὸν Βασιλέα καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιον, ὅτι τὸν χρηματισμὸν τοῦ τὸν εἶχε μεταδώσει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τρόπον ποὺ Ἐκεῖνο γνωρίζει. Καὶ ἡ πεποίθησίς του, ὅτι ὁ χρηματισμὸς θὰ εὕρη τὴν τελείαν πλήρωσιν, τὸν ἐγέμιζεν ἀπό χαράν, ἀλλά καί ἀπό μίαν ἤρεμον προσμονήν, ἡ ὁποία ἐγέμιζε τὴν ζωήν του. Δὲν ἔζη, παρὰ διὰ νὰ ἴδῃ πληρούμενον τὸν χρηματισμόν. Ὅλαι του αἱ  σκέψεις, ὅλοι του οἱ πόθοι, ὅλη του ἡ σφοδρὰ ἐπιθυμία αὐτὴ ἦτο· πότε οἱ γεροντικοί του ὀφθαλμοὶ θὰ ἴδουν τὸν οὐράνιον ἀπεσταλμένον θὰ γεμίσουν ἀπό δάκρυα εὐγνωμοσύνης• θὰ δοκιμάση ἡ καρδία του τὸ τελευταῖον ἅγιον σκίρτημα, διὰ νὰ μὴ ἔχη πλέον ἄλλον λόγον νὰ κτυπᾶ καί νὰ πάλλη. Εἰς ποὶαν πλεονεκτικὴν θέσιν εὐρισκόμεθα σήμερον ἡμεῖς. Δι’ ἐκεῖνον ἡ ἔλευσις τοῦ Λυτρωτοῦ ἦτο προσδοκία, πόθος βαθὺς καὶ ἐσωτερικός. Δι’ ὑμᾶς εἶναι πραγματικότης. Πραγματικότης, ἡ ὁποία καλύπτει περίοδον δυὸ χιλιάδων ἐτῶν. Κτυπᾶ ὅμως καί ἡ Ἰδική μας καρδία ὅπως ἡ καρδία τοῦ Συμεὼν διὰ τὸν Κύριον καί Σωτῆρα μας; Ἰδοὺ διδάγματα ποὺ περικλείονται εἰς τοὺς δυὸ πρώτους στίχους τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Συμεών." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)